Khairul Varam Twaha (ಖೈರುಲ್ ವರಾ ತ್ವಾಹ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಖೈರುಲ್ ವರಾ ತ್ವಾಹ ಖೈರಾಮ್ ಹಬೀಬೆಯ
ಇವಾರೆನ್ ಅಣಾಯುಮ್ ಚಾರೆ 
ತಿರು ನೆಬಿಯೇ ಎನ್ ಮಾನಸ ಪ್ಪೂವೆ ||2||

ನೋವೆಲ್ಲಾಂ ಪಾಡಿಡಾಮ್ 
ವೇದನ ತೀರ್ತಿಡಾಮ್
ವರಣಂ  ಮದೀನಯಿಲೇಕ್ 
ತಿರು ನೆಬಿಯೇ ಎನ್ ಮಾನಸ ಪ್ಪೂವೆ

(ಖೈರುಲ್ ವರಾ)

ಪೌರ್ಣಮಿ ರಾಜಿಕ್ಕುಂ ರೌಳಾ ನ್ಜಾನ್ ನೇರಿಲ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಎತ್ತಾನ್ ಭಾಗ್ಯವುಂ ವನ್ನಿಲ್ಲ (೨)

ಇನಿಯುಂ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿಡಾಮ್ 
ಮೆಹ್ ಬೂಬೆ ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ಕಿನಾವಿಲೆಂಗಿಲುಮ್ ಚಾರೆ 
ವರು ತಂಙ ಳೆ ಕುಳಿರೆಗೂ ತಿಂಗಳೇ

(ಖೈರುಲ್ ವರಾ)ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಂ ಪದಿನ್ಜ ಮಣ್ ತರಿ ಆಯಿಲ್ಲ 
ಮುತ್ತಿನ್ ಕಮೀಸಿನ್ ಅಗತ್ತಿನ್ ನೂಲುಂ ನ್ಜಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ (೨)

ಇನಿಯುಂ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿಡಾಮ್ 
ಮೆಹ್ ಬೂಬೆ ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ವರಣಂ ಮದೀನಯಿಲೇಕ್   
ತಿರು ನೆಬಿಯೇ ಎನ್ ಮಾನಸ ಪ್ಪೂವೆ

||ಖೈರುಲ್ ವರಾ||

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.