Khairul Varaam Twahaa (ಖೈರುಲ್ ವಾರಾಮ್ ತ್ವಾಹ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಖೈರುಲ್ ವಾ..ರಾ..ಮ್ ತ್ವಾಹ
ಖೈರಾಮ್ ಹಬೀಬೆಯ
ಇವರೆನ್ನಣಾಯುಮ್ ಚಾರೆ
ತಿರು ನೆಬಿಯೇ ಎನ್ ಮಾನಸಾ ಪೂವೆ

ನೋವೆಲ್ಲಾಂ ಪಾಡಿಡಾಮ್
ವೇದನಾ ತೀರ್ತಿಡಾಮ್
ವರಣಮ್ ಮದೀನಾಯಿಲೆಕ್
ತಿರು ನೆಬಿಯೇ ಎನ್ ಮಾನಸಾ ಪೂವೆ

ಪೌರ್ಣಮಿ ರಾಜಿಕ್ಕುಂ ರೌಳಾ
ನ್ಜಾನ್ ನೇರಿಲ್ ಕನ್ಡಿಲ್ಲ
ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಎತ್ತಾನ್
ಭಾಗ್ಯಾಯುಂ ವೆನಿಲಾ

ಇನಿಯುಂ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿಡಾಮ್
ಮೆಹ್ಬೂಬೆ ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ಕಿನಾವಿಲೆಂಗಿಲುಂ ಚಾರೆ
ವರು ತಂಗಳೆ ಕುಳಿರೇಗು ತಿಂಗಳೇ

ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಂ ಪದಿನ್ಜ
ಮಣ್ಣ್ ತರಿ ಆಯಿಲ್ಲ
ಮುತ್ತಿನ ಕಮೀಸಿನ್ ಅಗತ್ತ
ನೂಲುಂ ನ್ಜಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ

ಇನಿಯುಂ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿಡಾಮ್
ಮೆಹ್ಬೂಬೆ ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ಕಿನಾವಿಲೆಂಗಿಲುಂ ಚಾರೆ
ವರು ತಂಗಳೆ ಕುಳಿರೆಗು ತಿಂಗಳೇ

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.