Khaatimul Ambiya (ಖಾತಿಮುಲ್ ಅಂಬಿಯ ಅಂದಿ ಮಯಂಗುಮ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಖಾತಿಮುಲ್ ಅಂಬಿಯ sss
ಖಾತಿಮುಲ್ ಅಂಬಿಯ ಅಂದಿ ಮಯಂಗುಮ್  ಮಲರ್ವಡಿ
ಖಾಲಿಕಾಂ ಅಂಬವನ್  ತನ್ನು  ಕನಿಂಜೊರು  ಪೂವಾಡಿ
ಆಶಿಕಿನ್  ಕಲ್ಬಾಗಂ ವೆಂದು ನಿರಂಜೊರು  ತಿರು ಭೂಮಿ
ಆಲಾಮಿನಾಗೆಯುಂ  ಕುಳಿರು ಪಗರ್‌ನ ಮಲರ್ ಭೂಮಿ

ಸವಿದಮಿಲ್  ಅಣಯಾನ್ ಕೈಗಲ್ ಪುಣರಾನ್ ಒನ್ನು ವಿಳಿಚ್ಚಿಡಣೆ
ಸಗಲವುಂ ಅಂಗೆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣ ಮೇಗಿಯ ಕಲ್ಬಗ ಮಾಕಿಡಣೆ {{2}}
ತಿರು ಸ್ನೇಹಂ ಪುಣರಾನಿ ಮಧ್ಹ್  ಓರು ಸಬಬಾಕಿಡಣೆ sss {{ಖಾತಿಮುಲ್}}

ವಾನಿಲ್ ಪಾರುಮ್  ಪರವ ಕ್ಕೂಟ್ಟಮ್ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಅಣಯುಂಬೋಳ್
ವಾಲ್ಸಲ್ಯತ್ತಾಲ್ ಉಮ್ಮ ಕಣಿಂಜ ಮಧುಹುಗಲ್ ಒರ್ಮಯಿಲ್ ಓಡುಂಬೊಲ್ {{2}}
ವಿಡರಾತ್ತೊರು ಮೋಹವುಮಾಯಿ ಪಾಡಿ ತಳರ್ನು ವಾಡಿ ನ್ಜಾನ್ {{2}}
ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ…. ಕಲ್ಬಿಳೆ ಜ಼ೀನಾ
ತಂಗಳೆ ವೀಡಾ …ತಿಂಗಳೇ ನಾಡಾ

ಅಣಯಾನ್ ವಿದಿಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ತ್ವಾಹಾ ಅಗಮಿಲ್ ಕಣಿ ಇಲ್ಲೆ ರಾಹ {{2}}
ಅಜಬಾಯ್ ಓರು ಇಷ್ಕಿನ್ ಮಧುರಂ ನಲ್ಗಿಡನೆ ರಾಜ sss

ಇನ್ನಿ ಲಳಂತು  ಕಸೀರನ್  ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಬಲ್ಲಿ  ರಜಾವುಂ ಫೀ ಮಧ್ ಹಿಕ ಯಾ ನೂರಲ್ಲಾಹ್ {{2}} {{ಖಾತಿಮುಲ್}}

ಮಾನಸ ವ್ಯದಗಲ್ ಪಾಡಿ ನಡನ್ನಿವರ್ ಕಾಲಂ ನೀಳಾ  ಕರಂಗುಂಬೊಲ್
ಮಾದಿಹುಗಲ್ ಮಣಿ ಮುತ್ತಿನ್  ಸ್ನೆಹತ್ತಿನ್ಡೆ ಸುಗಂಧಂ ನೇಡುಮ್ಬೊಳ್  {{2}}
ತೀರಾತ್ತೋರು ದಾಹವುಮಾಯಿ ಪಾಡಿ ಕ್ಕರಂಜು ತೇಡಿ  ನ್ಜಾನ್ {{2}}

ಕಲ್ಬಿಲ್ ನೆಬೀನಾ….. ಕನಿವಿನ್  ಮದೀನಾ
ಅಣಯು ನೆಬೀನಾ….. ಅಗಮುಣರಾನ

ಅಲಿವಿನ್  ಕಡಲಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಾ ಅಮುರ್ದಾಯ್ ವಿರಿಂಜುಳ್ಳೆನ್ ತ್ವಾಹಾ {{೨}}
ಅನುರಾಗತ್ತಿನ್ಡೆ ಕರಂಗಳ್ ತೀರ್ತಿಡನೆ ಖೋಜಾ sss

ಇನ್ನಿ ಲಳಂತೂ ಕಸೀರನ್  ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಬಲ್ಲಿ  ರಜಾವುಂ ಫೀ ಮಧ್ ಹಿಕ ಯಾ ನೂರಲ್ಲಾಹ್ {{2}} {{ಖಾತಿಮುಲ್}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy