Karanju Kann Nirayunn (ಕರಞ್ಞು ಕಣ್ ನಿರಯುನ್ನು)

ಕರಞ್ಞು ಕಣ್ ನಿರಯುನ್ನು ಹಬೀಬೆ
ಕದನ ಭಾರವುಮಾಯ್
ಅರಿಗೆ ವನ್ನ್ ಸಲಾಮುರನಾಯಿ
ಅಗರಂ ವಿಙ್ಙುಗಯಾಯ್
ಅಲಿಞ್ಞು ತೀರುಗಯಾಯ್ -2

ಇವಿಡೆಯಾನೆನ್ ಕರಳಿನ್ ನೂರ್
ಚೇರ್ನುರಙ್ಙಿಯ ವೆನ್ನಿಳಾವ್
ಇರವುಮಾಯೆನ್ ತಿರುಸ್ವಲಾತ್
ಒಝುಗಿವನ್ನಿಡುಂ ಪೂವಿದಾನ್
ಇರುಂಡ ಭೂವಿಲ್ ತೆಳಿ ನಿಲಾವಾಯ್
ಇರಯವನ್ ಕನಿಞ್ಞುಳ್ಳ ನೂರೆ
ಇಡರುಮೆಂಡೆ ಮನಮಿಲಾಗೆ
ತೆಳಿಮಯೇಗಿಯ ಪೂನಿಲಾವ್
ಉಂಡ್ ಹಬೀಬಿ ಅಙ್ಙರಿಯೇಣಂ
ಎನ್ ಮನ ವೇದನಗಳ್ ಪರಯೇಣಂ
ಈ ತಿರು ಮುಟ್ಟತ್ತೆನ್ ಮನಧಾರಂ
ಪಾಡಿ ವಿದುಂಬಿ ಮಡಙ್ಞಿಡುಂ ಞಾನೆ…..
                               (ಕರಞ್ಞು  ಕಣ್ )

ವೀಷುನ್ನ ನೀರುಂ ಸಮಯಮನ್ನ್
ಹಜರಿನ್ ಭಾರವುಮೇಂದಿಯನ್ನ್
ವಿಶುದ್ದ ಭೂವಿಲ್ ವೈಲಿಲನ್ನ್
ಉರುಗಿ  ದೀನುಂ ನೇಡಿಯನ್ನ್
ಇಡವಿಡಾದೆ ಇಲುಳಿಲೇರೆ
ಮಣಿಮರನ್ನ್ ಸುಜೂದಿರುನ್ನು
ಒಡುವಿಲನ್ನಿ ಲೋಗ ವೆಡಿಞ್ಞ್
ಅಹದವನ್ ಸವಿದಂ ಅನಞ್ಞ್
ಉಂಡ್ ಹಬೀಬಿ ಅಙ್ಙರಿಯೇಣಂ
ಎನ್ ಮನ ವೇದನಗಳ್ ಪರಯೇಣಂ
ಈ ತಿರು ಮುಟ್ಟತ್ತೆನ್ ಮನಧಾರಂ
ಪಾಡಿ ವಿದುಂಬಿ ಮಡಙ್ಞಿಡುಂ ಞಾನೆ…..
                               (ಕರಞ್ಞು  ಕಣ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy