Karam Maangta Hu(ಕರಂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್

ಕರಂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್ , ಅತಾ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಇಲಾಹಿ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್

ಕರಂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್ , ಅತಾ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಇಲಾಹಿ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್

ಅತಾ ಕರ್ ತು ಶಾನ್ ಎ ಕರೀಮಿ ಕಾ ಸದ್ಕ
ಅತಾ ಕರ್ ದೆ ಶಾನ್ ಎ ರಹೀಮಿ ಕಾ ಸದ್ಕ
ನಾ ಮಾಂಗೊನ್ ಗ ತೂಝ್ಸೆ ತೋ ಮಂಗೂನ್ ಗ ಕಿಸ್ ಸೇ
ತೆರ ಹೋಂ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಾಂಗ್ತಿ ಹೂನ್
ಕರಂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್ , ಅತಾ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಇಲಾಹಿ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್

ಜೊ ಮುಫ್ಲಿಸ್ ಹೈಂ ಉನ್ಕೊ ತು ದೌಲತ್ ಅತಾ ಕಾರ್
ಜೊ ಬೀಮಾರ್ ಹೈಂ ಉನ್ಕೊ ಸೇಹಾತ್ ಅತಾ ಕಾರ್ ||2||
ಮಾರೀಜ಼ೋನ್ ಕಿ ಖಾತಿರ್ ಶಿಫಾ ಮಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಇಲಾಹಿ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಕರಂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್ , ಆತಾ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್
ಇಲಾಹಿ ಮೇನ್ ತೂಝ್ಸೆ ದುಆ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy