Karalinde Moham (ಕರಲಿನ್ಡೆ ಮೋಹಂ ವಿರಿಯುನ್ನದೆನ್ನಾ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರಲಿನ್ಡೆ ಮೋಹಂ ವಿರಿಯುನ್ನದೆನ್ನಾ
ಕಲ್ಬಾಶ ಪೂಕೂಮ್  ಸವಿ ಶೇಷಂಗಲ್ ಏದಾ
ಆಟಲ್ ರಸೂಲಿನ್ಡೆ ರೌಳಾ ಶರೀಫೊನ್ನು
ಕಾಣುನ್ನದೆನ್ನಾನ್…ರೌಳಾ ಕಾಣುನ್ನದೆನ್ನನ್

ಪುನ್ನಾರ ಪೂವಿಟ್ಟ ಎನ್ ಮೋಹ ಲೋಗಟ್ತ್
ಮುತ್ತಾರ ಮಯೆನ್ಡೆ ಮುತ್ತೂ ರಸೂಲೆ
ಪುಂಜೀರಿ ಪಾಡನ್ಗಲ್ ಇಡರುನ್ನ ನೇರತ್ತ್
ಇಷ್ಕುಮ್  ಕೊನ್ಡೆನ್ಡೆ ವಾರಿ ಪುನರ್ನೆ
ಅಭಿಲಾಷಾಮ್  ರೌಳಾ  ಕಾಣುನ್ನದೆನ್ನನ್
ಅಗದಾರಿಲ್ ಆಶಾ ಇಡರುನ್ನದೆನ್ನಾನ್

ಆತ್ಮಾಗದಂ ಚೆಯ್ಯುಂ ಓರೋರು ರಾವಿಲ್
ಆಗಮನಂ ಕಾಕುಂ ಓರೋರು ದಿನಮಿಲ್
ಆದಿರ ಮಿಣ್ನುನ್ನ ವೆನ್ ಪೂಮುಗತ್ತಿನ್
ಕಾಣುನ್ನ ದೆನ್ನಾಣ್….ರಬ್ಬೆ ಕಾಣುನ್ನ ದೆನ್ನಾಣ್

ನಿದ್ರಾವಿ ಹೀನಾನಾಯ್ ಅದಿಲೆರೇ ದಿವ್ಯನಾಯ್
ನಿರಮಾರ್ನ  ಯೌವ್ವನ ಆಗೆ ತಳರ್ನು
ನಿಷ್ಠುಲ್ಯ ಮೇನಿಯಿಲ್ ಕರುಗಿತ್ತಲೋಡುವಾನ್
ನಿತ್ಯಂ ವಿರೂಪ್ಪುಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಶ ವರಿಧನ್
ಆ ಸ್ನೇಹ ಮುಟ್ಟತ್ತ್  ಯೆತ್ತುನ್ನದೆನ್ನಣ್
ಎನ್ನಾದ್ರೂ ಗಾನಮ್ ಕೆಲ್ಕುನ್ನದೆನ್ನಣ್

ಪುನ್ನಾರಾಮೆ ಯೆನ್ಡೆ ಮುತ್ತಾಯ ನೆಬಿಯೇ
ಪುಣ್ಯಾ ಮದೀನಾಯೆ ಕಾಣಾನ್ ಕೊದಿಯುಂಡೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನೆಬಿಯುಡೆ ಪುನ್ನಾರ ಪೂಮುಗಾಂ
ಕಾಣುನ್ನದೆನ್ನನ್….  ರಬ್ಬೆ ಕಾಣುನ್ನದೆನ್ನನ್

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.