Kann Kaad Naav (ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ ನಾವ್ ಕೊಂಡ್)

ರೀಧಿ : ಲಾ ಇ  ಲಾಹಾ  ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇ  ಲಾಹಾ  ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು

ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ ನಾವ್ ಕೊಂಡ್

ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾಹು
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾ
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾಹು
ಮುಹಮ್ಮದುರ್ರಸೂಲುಲ್ಹಾ

ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ ನಾವ್ ಕೊಂಡ್
ಕಾತ್ ಸೂಕ್ಷಿಚ್ಚೇಯೆಂಗೀ
ಕತ್ತಿ ನಾರುಂ ನರಗ ಕೊಂಡ್
ಮುಕ್ತಿ ಕಿಟ್ಟ್ ರೆದಾಯೆಂಗಿ
!!ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ!!

ನಡುಕ ನಡ್ ಗುರು ಓರ್ರ್ತೇಂಟಾಯೆಂಗಿ
ನರಗೊತುಲ್ಲೊರು ಜೀವಿದ
ಮರಕೊನಾವರು ನಂಕ್ ನಙೊಲೊ
ಐಷೋರಾಮೊರೊ ಜೀವಿದ
!!ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ!!

ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನದ್ ತಿದ್ದಿ ಚೈಕೊಗು
ವಿದ್ಯೆ ನಂಕುಂಡಾಯೆಂಗೀ
ಜಿದ್ದು ಜೀಹಾದಾಕಿ ತಪ್ಪುರೆ
ಖುದ್ದು ಕೈದಾಕೀಯೆಂಗೀ
!!ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ!!

ತಾ ಅಲ್ಹಾ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸುಂ
ಆರೋಗ್ಯಮುಲ್ಲೊರು ಜೀವಿದ
ನರಗತ್ತೋ ಮೋಚಾನೆ ತನ್ನ್ ನೀ
ಜನ್ನತ್ ಲಾಕ್ ಯಾ ಅಲ್ಹಾ…..
!!ಕಣ್ಣ್ ಕಾದುಂ!!

ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾಹು
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾ
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಹಾಹು
ಮುಹಮ್ಮದುರ್ರಸೂಲುಲ್ಹಾ

✍ರಚನೆ:ಸಿದ್ದೀಕ್ ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರು

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.