Kaliyalu Beku Madrasavu (ಕಲಿಯಲು ಬೇಕು ಮದ್ರಸವು)

ಕಲಿಯಲು ಬೇಕು ಮದ್ರಸವು
ಕಲಿಸಲು ಬೇಕು ಉಸ್ತಾದ್
ಓದಲು ಬೇಕು ಕಿತಾಬುಗಳು
ಬರೆಯಲು ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕವು
ನನಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು
ಅವರಿಗಿರಬೇಕು ಸದ್ಗುಣವು
ನಾನಾಗಬೇಕು ಜಾಣಮಗು
ಅದಕಿರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು

ಕಲಿಯಲು ಬೇಕು ಮದ್ರಸವು
ಕಲಿಸಲು ಬೇಕು ಉಸ್ತಾದ್
ಓದಲು ಬೇಕು ಕಿತಾಬುಗಳು
ಬರೆಯಲು ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕವು
ನನಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು
ಅವರಿಗಿರಬೇಕು ಸದ್ಗುಣವು
ನಾನಾಗಬೇಕು ಜಾಣಮಗು
ಅದಕಿರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy