Kalbagam (ಕಲ್ಬಾಗಂ ವಿಂಙಿಡುನ್ನಲ್ಲಾಹ್)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

Visit Ishal Tunes for more audio madh songs online! 

ಕಲ್ಬಾಗಂ ವಿಂಙಿಡುನ್ನಲ್ಲಾಹ್
ಕದನಂಙಲ್ ತೀರ್ತಿಡಲ್ಲಾಹ್
ಮಲರ್ಮುಗಂ ಜ್ಞಾನ್  ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಮನಸ್ಸೆನ್ನುಮ್  ಮದೀನಾಯಿಲಾ (೨)

ಅಗಲೆಯ ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಅಣಯೇಣಮ್  ಹಬೀಬೆ
ತಿರು ರೌಳ ಸವಿದಂ ಒನ್ನಡಂಗೇನಂ  ನಸೀಬೆ
ಸಲಾಮೋದನಾಯ್  ಚಾರೆ ಕೊಡಿ ಯೆನ್  ರಸೂಲ್
ಸಲಮುನ್  ಅಲೈಕುಂ ಯಾ  ಕಬ್ ದೀ ರಸೂಲ್

ಫುಆದಿ ಫುಆದಿ ಫೀ ಹಿಸ್ವಾಲಿ ಹಬೀಬೀ
ರಜಾಯೀ ಸುರೂರಿ ಫೀ ಜಿವಾರಿ ಹಬೀಬಿ
(ಕಲ್ಬಾಗಂ)

ಕರಳುಲ್ಳಿಳ್ ಕಣಲೇರೆ ನಿರಂಙಿ ಡುನ್ನೆ
ಕದನಂಙಲ್  ಇಶಲಾಯಿ ಪರಂಞಿಡುನ್ನೆ
ಇನಿಯುಮೆಂಡೆ  ನೂರೇ ಅಣಯೂಗಿಲ್ಲೆ
ಮಹಬೂಬೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂ  ಕಾಣುಗಿಲ್ಲೆ

ಫುಆದಿ ಫುಆದಿ ಫೀ ಹಿಸ್ವಾಲಿ ಹಬೀಬೀ
ರಜಾಯೀ ಸುರೂರಿ ಫೀ ಜಿವಾರಿ ಹಬೀಬಿ
(ಕಲ್ಬಾಗಂ)

Requested songs will be added soon on
behalf of Meelad Un Nabi.

Email to byaribeats@gmail.com or call +918762822742 to add your songs now!

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.