Kafan pudavaik keesha (ಕಫನ್ ಪುಡವೈಕ್ ಕೀಶ ಇಲ್ಲ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಫನ್ ಪುಡವೈಕ್ ಕೀಶ ಇಲ್ಲ
ಖಬರಿನ್ ಉಳ್ಳಿಳ್ ನೇಶ ಇಲ್ಲ
ಮುಂಕರ್ ನಕೀರ್ ಮಾಲಾಗನ್ ಮಾರ್
ಕೈಕೂಲಿ ವಾಂಗಾನ್ ನಿಲ್ಕುಗಿಲ್ಲ…

ಎನ್ನಿಟ್ಟುಂ ಎಂದಿನ್ನು ಕಾಶೆನ್ನ ಕಡಲಾಸ್
ಆಶಯಾಲ್ ಓಶಾರಾಂ ಕೂಟುನ್ನು ನೀ
ಪೋರ ಪನಮ್ ಪೋರ ಎನ್ನ ದುರಾಗ್ರಹತ್ತಾಲ್
ಮರಣಮ್ ಮರನ್ನೆನ್ನುಂ ಒಡುನ್ನು ನೀ || ಕಫನ್||

ತಯ್ಯರಾಯಿ ನಿನ್ಡೆ ಖಬರ್ ಪಳ್ಳಿ ಕ್ಕಾಟಿಲ್
ಸಯ್ಯಾರಯುಂ ಕಾರಲ್ಲ ಮಯ್ಯತ್ತು ಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ ||2 ||
ವಿವರಂ ಕಾತಿರಿಪ್ಪ ಮೂನ್ ಕಷ್ಣಂ ತುಣಿ
ವಿಧಿಯೋನ್ನು ನೀಟೀ ವೇಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಯೆದ್ ಕೊಡದಿ ತಣಿ.||2|| || ಕಫನ್||
ಜನನಂ ನೇರತ್ತುಂ ನಿನ್ಡೆ ಇರು ಚೆವಿಯಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತು 
ಜನಾಜ಼ ನಿಸ್ಕಾರತ್ತಿನ್ಡೆ ಬಾನ್ಗುಮ್ ಇಕಾಮತ್ತ್ ||2||
ಉಡಯೊನ್ನು ದಿನ ರಾತ್ರಂಗಲ್ ನನ್ನಾಕು ಜೀವಿದಂ
ಉಡಯೊನ್ಡೆ ಸವಿಧಂ ಅಣಯಾನ್ ಒರಿವಾಕು ನಿನ್ ಹಿಧಂ ||2|| || ಕಫನ್||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy