Kaaba Kousaini Rasoole (ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯಾ ನಾಬೀ ಯಾ ನಾಬೀ
ತ್ವಹಾ..ಆ ಆ ..

ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ
ಕಾಮಿಲೆ ತಿರು ಸಯ್ಯಿದಿ
ಕಾದ ಮೇರೆ ಏಗ ರಾವಿಲ್
ತಾಂಡಿ ವನ್ನೊರು ಶಾಹಿದೀ     (2)

ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ…
ಆ ಆ ಆ …..

ಪೂನಿಲಾವಿನ್ ಪೌರ್ಣಮಿ
ಪಾಲಾಗನ್ನೊಳಿ ಪೂಗಿಯೇ (೨)
ನೂರ್ ನೂರಿಲಲಿನ್ಜೊರಾ
ನೇರಂ  ಉಲಗಿನ್ನ್  ಭಾಗ್ಯಮೆ (೨)

ಆಲಾಮಾಗೆ ನಡುಂಙಿ   ಅನ್ನ್ 
ಅಲ್ಬುದಂ ಮಿಅ್ರಾಜಿಲೆ
ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ…

ಸ್ವಾಹಿಬುಲ್ ಮಿಅ್ ರಾಜ್

ಆ ಚಿರಾವಿನ್ ಪಿನ್ನಿಲಾಯ್
ಅಂಬಿಯಾಕಳ್  ಆಗೆಯುಂ (೨)
ವಾನಮಾಗೆ ಮರ್ಹಬ
ವಾಜ್ಯಮೋ ಆ ಸಂಗಮಂ (೨)

ಆಲಾಮಾಗೆ ನಡುಂಙಿ   ಅನ್ನ್ 
ಅಲ್ಬುದಂ ಮಿಅ್ ರಾಜಿಲೆ
ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ…

ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ನೇರಂ ಅಂಜುಂ ನಾದನಿಲ್
ನೇರಣಂ  ಮಿಅ್ರಾಜ್ ನಾಳ್  (೨)
ಆ ಮುನಾಜತ್ತಿನ್ ಸುಗಮ್
ಅರಿಯಣಂ ಎನ್ನುಳ್ಳಗಂ (೨)

ಆಲಾಮಾಗೆ ನಡುಂಙಿ   ಅನ್ನ್ 
ಅಲ್ಬುದಂ ಮಿಅ್ರಾಜಿಲೆ ಅ

ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ರಸೂಲೆ…
ಸ್ವಾಹಿಬುಲ್ ಮಿಅ್ರಾಜ್

ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲನ್ನಬಿ
ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲನ್ನಬಿ
ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲಾ ಖೈರಿನ್ನಭಿ

ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲನ್ನಬಿ
ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲನ್ನಬಿ
ಸ್ವಲ್ಲೂ ಅಲಾ ಖೈರಿನ್ನಭಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy