Islam Kaaryavu Aidendu (ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವು ಐದೆಂದು)

ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವು ಐದೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲಿ ಹೇಳುವೆ ನಾನಿಂದು
ಶಹಾದತ್ ಕಲೀಮ ಅದರಲ್ಲೊಂದು
ನಿತ್ಯದ ನಮಾಜ಼್ ತೆರಡೆನ್ದು
ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಜ಼ಕಾತೆಂದು
ಸೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೆಂದು
ರಮಳಾನ್ ಉಪವಾಸ ನಾಲ್ಕೆಂದು
ಐದನೆಯದ್ದು ಹಜ್ಜೆನ್ದು
ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವು  ಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಿರಿಯರೇ ನೀವಿಂದು

ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವು ಐದೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲಿ ಹೇಳುವೆ ನಾನಿಂದು
ಶಹಾದತ್ ಕಲೀಮ ಅದರಲ್ಲೊಂದು
ನಿತ್ಯದ ನಮಾಜ಼್ ತೆರಡೆನ್ದು
ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಜ಼ಕಾತೆಂದು
ಸೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೆಂದು
ರಮಳಾನ್ ಉಪವಾಸ ನಾಲ್ಕೆಂದು
ಐದನೆಯದ್ದು ಹಜ್ಜೆನ್ದು
ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವು  ಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಿರಿಯರೇ ನೀವಿಂದು 

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.