Ishke Rasoolallah (ಇಷ್ಕೆ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.. ನೂರೇ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಷ್ಕೆ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.. ನೂರೇ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಇಷ್ಕೆ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.. ನೂರೇ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಮೆಹ್ ಬೂಬುರಂಙುಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ
ಮೊಗದಾವಿಲ್ ಕನ್ಡಿಡುವಾನ್ ಕೊದಿ (2)

ಮನ್ನಾ ನೆನಿಕ್ಕೆಗಾ  ವಿಧಿ
ಮಣ್ಣಿಲ್ ಎನಿಕ್ಕಿನಿ  ಅದು  ಮಧಿ

ಅಮೃದಮಾ ತಿರು ಜೀವಿದಂ
ಅದಿಲ್ ಕದಿರು ತಿರಗೆ ಪರಾಜಿದಂ
ಅಲಿಫಿಲ್ ಅಣಯುಂ ಪೂರಣಂ
ಇರು ಲೋಗಂ ಪಡಪಿನುಮ್ ಕಾರಣಂ

ಅಗಿಲಮರವಿನ್  ಸಂಗಮಂ – ಮಗಂ-
ನಿರಯೆ ಅರಿವಿನ್  ಕುಂಗುಮಂ

ಹೃದಯಮಲಿವಿನ್  ಸಾಗರಂ – ಅರಿಂಜೊರಿಲ್ –
ಅಭಯಮದಾಯ್ ಕರಂ

ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ
ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ
ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ – ಸ

ನೋವೇದಿನುಂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಯ್
ತಣಲಾಯ ಕೇದಾರಂ
ನಿರವೆನ್ನಿಲಾ ವರಗಾ ಮುಗಂ
ನೇರಿನ್ಡೆ ಅವದಾರಂ

(ಇಷ್ಕೆ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್)

ಅದಬಿಲ್ ಅರಿಯಣಂ ನೂರಿನೆ
ಅದಿನ್ ಕದಿರು ನುಗರಣಂ  ಖೈರಿನೆ (೨)
ಕರುಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ್  ಚೇರಿನೆ
ಕಾಣೆಣಮ್ ಆ ತಿರು ಪ್ರಾಣನೆ (೨)

ಜಗಮಿಲ್ ಒಳಿಯಾಂ ತಾರಾಗಂ
ಜಯ ಮಾರ್ಗ ಮೊರುಗಿಯ ಜಾಲಗಂ (೨)
ಜನನಂ ಅಜಬಾಲ್ ಪುಳಗಿದಮ್
ಜನ್ನಾತಿವರ್ಕ್ಕ್ ಸಮರ್ಪ್ಪಣಮ್

ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ
ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ
ಸನ ದಸ್ತ ಧ ಧ ನ ನಾ – ಸ

ಸುರಲೋಗಂ ಅಧಿಪದಿ ಸಯ್ಯಿದಿ
ಸುಗ ಮೇಗಿಡುನ್ನವರಿ
ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಮಹಮ್ಮದ್
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೆಂಡಲವಿ

(ಇಷ್ಕೆ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy