Ishkaan Yendanuraagam (ಇಷ್ಕಾಣ್ ಯೆನ್ಡನುರಾಗಮ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಇಷ್ಕಾಣ್  ಯೆನ್ಡನುರಾಗಮ್
ಆ ರಾಗಂ ಮೂಳುಮ್ ತಾಳಮ್
ಆ ತಾಳಮ್ ಕೇಳ್ಕುಂ ತೀರಾಂ
ಆ ತೀರತ್ತೆನ್ ಮೆಹ್ಬೂಬ
ಮೆಹ್ಬೂಬ್ ವಸಿಕ್ಕುಂ ಗೇಹಾಂ
ಆ ಗೇಹಾಂ ಕಾಣಾನ್ ಮೋಹಂ
ಆ ಮೋಹಂ ತೀರಾನ್ ದಾಹಂ
ಆ ದಾಹಂ ತ್ವೈಬ ಮುರಾದ

ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಖುದು ಬೀ ಯದಿ ಅಂತ ವಸೀಲತಿ (ಇಷ್ಕಾಣ್)

ಅಂಙೆಯೇ ಕೂಡೆ ಜೀವಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಪಾವಿಕ್ಕ್ಯಾಯಿಲ್ಲ
ಅಂಙಿನ್  ಸ್ವಹಬಿನ್  ಕೂಟತ್ತಿಲ್ ಓರು ಅಣಿಯಾಯ್  ಚೇರ್ನಿಲ್ಲ (2)

ಆ ತಿರು ಪಾದಮಿಲ್ ಚುಂಬನ ಮೆಗಾನುಂ ಇವನ್ ಆಯಿಲ್ಲ
ಅನ್ಗೊಡಲ್ಲದಾದಿಗಲ್ ಪರಯಾನ್ ಉಲಗಿಲೊರಾಳಿಲ್ಲಾ (2)

ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಖುದು ಬೀ ಯದಿ ಅಂತ ವಸೀಲತಿ (ಇಷ್ಕಾಣ್)

ಕಾಂಜನ ಮೇನಿ ಉರನ್ಗುಮ್ ಪೂವನಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಕನ್ಡಿಲ್ಲೆನ್   ಪರನ್ಜಿಟ್ಟಾರುಮ್   ಕಣಿವೇಗುನ್ನಿಲ್ಲಾ (2)

ಕನಿ ವೇಗಾನಂ ಙಿಕ್ಕಲ್ಲಾದೆ ಒರಾಳ್ಕುಮ್ ಕರಿಯಿಲ್ಲಾ
ಕರಿಯುಂ ನೋವುಗಲ್ ಪರಯಾನ್  ಅಂಙೊ ಡಲ್ಲದೊನ್ನಿಲ್ಲ (2)

ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಖುದು ಬೀ ಯದಿ ಅಂತ ವಸೀಲತಿ (ಇಷ್ಕಾಣ್)

ಕರಳ್ ಪರಿಚ್ಚು ತರಾಮೆನೇಟ್ಟಿ ಟೊನ್ನುಂ  ವನ್ನಿಲ್ಲ
ಕಣ್ಮಣಿಯೆ ನ್ಜಾನ್ ಕಾತು  ಕಿಡನ್ನಿಟ್ಟೊನ್ನುಂ  ಕಂಡಿಲ್ಲ (2)

ಕೈವಿಟ್ಟಾಲಿ ಪಾಮರನೆವಿಡೆಯುಮ್ ಆಶ್ರಯವುಮಿಲ್ಲ
ಕರಂಞು ಕಲಂಗಿಯ ಕಣ್ಣಿಣ್ ಕುಳಿರೆಗಾನುಮ್ ವನ್ನಿಲ್ಲ (2)

ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಖುದು ಬೀ ಯದಿ ಅಂತ ವಸೀಲತಿ (ಇಷ್ಕಾಣ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy