Irayonde Dooda (ಇರಯೊಂಡೆ ದೂದಾ)

ರೀಧಿ : ರಸೂಲನ್  ಅಮೀನಾ 

ಇರಯೊಂಡೆ ದೂದಾ
ಇರುಲೋಗ ನೇದಾ
ಇಹಪರ ಜೇದಾ
ಇಸ್ಸತಿಂಡೆ ಪಾದ

ಆಲಮಿನೊಕ್ಕೆಯುಂ  ಪೊನ್ನೋಳಿ ನೂರ್
ಆಕಿರಮ್ ತನ್ನಿಲುಂ  ಕಣ್ಕನಿಯೊರು
ಯಾ ಸಯ್ಯದೀ ಯಾ ಸಯ್ಯದೀ
ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹ್

(ಇರಯೊಂಡೆ)

ಮಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಜಾದರಾಯ್
ಮಾಲಿಕ್ಕಿನ್  ತಿರು ದೂದರಾಯ್ 2
ತ್ವಾಹ ಸಯ್ಯದುಲ್ ವರ
ತಾಜರಾಮ್  ತಿರು ನಾದಿರಮ್ 2

ಅಕಿಲಮಿಲುಂ ತನಿ ನೂರುಲ್ಲಾಹ್ ಅಶ್ರಕುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್  2
ಯಾ ಸಯ್ಯದೀ ಯಾ ಸನದೀ
ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹ್ 2

(ಇರಯೊಂಡೆ)

ನಾಲೆ ಖಲ್ಕುಂ  ಜಾಮಿಯಾ
ನಾದನ್ ಮುನ್ನಿಲ್ ತಾಳಿಯ
ತಾಪಮೇರು ವಾಕಿಯ
ತ್ವಾಹ ಎತ್ತುಂ ಶಾಫಿಅ

ಅಕಿಲಮೀಲುಂ ತನಿ ನೂರುಳ್ಳಹ್ ಅಶ್ರಕುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್  2
ಯಾ ಸಯ್ಯದೀ ಯಾ ಸನದೀ
ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹ್ 2

(ಇರಯೊಂಡೆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy