Huzta Bil Jamee E (ಹುಜ಼್ತ ಬಿಲ್ ಜಮೀಇ)

ಹುಜ಼್ತ ಬಿಲ್ ಜಮೀಇ ಸಿರ್ಥ ನಾಸಿಹಾ
ವ ಹುಜ಼್ತ ಕುಲ್ಲಿ ಖೈರ ಸಿರ್ಥ ನಾಜಿಹಾ
ಶಿಅತ ಲಿಲ್ ಕಮಾಲಿ ಜಿಅತ ಸಾಬಿತಾ
ವ ನಿಲ್ತ ಬಿಲ್ ಉಲಾ ತಷಫ್ತ ಳುಲ್ಮತನ್

ದುದ್ಮ್ತು ಳಾಲಿ  ಮನ್ನಿ ಸುನ್ನತ್ತಿರ್ರಸೂಲ್
ವ ಕುಮ್ತು ರಾಳಿ ಬಳ್ಳಿ ನೌಮತಿಲ್ ಫುಲೂಲ್
ವಜ಼ುಕುರಲ್ಲಿ ಇಂದ ರಬ್ಬೀಲ್ ಆಲಮೀನ್
ಯಾ ನಾಸಿರಿ ವರಾಹತ್ತಲ್ಲಿಲ್ ಆಶಿಕೀನ್  ||ಹುಜ಼್ತ ಬಿಲ್||

ಸಾಅ ಮಾಕ ಸಬ್ತು ಆನ್ಹು   ತೌಬತನ್
ಅಫಾಳಲಿ ಬಿಲಾ  ಹುದೂದಿ ನಿಅಮತ್ತನ್
ವಲ್ ಗಿಯಾಸ ಮಿನ್ಕ ರಹ್ಮತ್ತಂ ಬಿನಾ
ವ ರಾಹ ಜದ್ದ ಲಿಲ್ ಹುದಾ ವ ಕಾದನಾ   ||ಹುಜ಼್ತ ಬಿಲ್||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy