Hridayathinnagadaril (ಹೃದಯತ್ತಿನ್ ಅಗದಾರಿಲ್ ಸ್ನೇಹಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ 

ಹೃದಯತ್ತಿನ್ ಅಗದಾರಿಲ್ ಸ್ನೇಹಂ ವಿದಕ್ಕ್ಯೂನ್ನ
ಉಪ್ಪಯಾನೋ ಇನ್ನ್ ಅಂಞ ಎನಿಕ್ಕ್
ವ್ಯಸನಂಞಲ್  ಪೋಗುಂಬೊ ತಾರಾಟ್  ಪಾಡುನ್ನ
ಉಮ್ಮಯಾಣೋ  ಇನ್ನ್ ಅಂಗೆನಿಕ್ಕ್ (2)
ಪಾಬತ್ತಾಲ್ ಉರುಗುಂಬೊ  ಪದನಂಗಲ್ ಯೆಣ್ಣುಮ್ಬೊ
ವರಿಕಾಟಿ ಯಾಣಿನ್ನ್  ಅಂಗೆನಿಕ್ (2)

ಪಗಲ್ ಮಾನ್ಯನಾಯ್  ನ್ಜಾನ್ ವೇಶಂಗಲ್ ಚಮಯುನ್ನು
ಇರುಳಿಂಡೇ  ತಾಳತ್ತಿಲ್ ನ್ಜಾನಿನ್ನ್  ಆಡುನ್ನು
ಕರುಗಾಮೊ ಎನ್ನೇ  ಇನ್ನುಂ ಹಬೀಬೆ
ಇಷ್ಕೆನ್ನ  ಬಹರುಳ್ಳಿಲ್ಲ್ ಎನ್ನುಂ ನಸ್ವೀಬೇ (2)

ಪರಿವರ್ತನ ವರಿಯಾಲೇ  ತೆಡುನ್ನು ನ್ಜಾನಿನ್ನುಂ
ಪಗಲಾಯ ನಾಳೆಲ್ಲಾಮ್ ಅಲೆಯುನ್ನು ಇವನಿನ್ನುಂ
ಕಣಿಯಾಮೋ ಎನ್ನಿಲ್ ಬದರಾಯ ಪೊರುಳೆ
ಖಲ್ಬುಳ್ಳಿಲ್ಲ್ ವಿರಿಯಾನಾಯ್ ಬಶರಾಯ ಮಲರೆ (2)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.