Hasbi Rabbi Jallallah (ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ತೇರೆ ಸದ್ಕೆ  ಮೇ ಆಕಾ  ಸಾರೆ  ಜಹಾನ್ ಕೊ ದೀನ್ ಮಿಲಾ

ಬೇದೀ ನೋ ನೇ ಕಲ್ಮ  ಪಡಾ  ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ (೨)

ಸಿಂತೆ ನಬೀ ಅಬೂ ಜಹಲ್ ಗಯಾ ,  ಆಕ ಸೆ ಉಸ್ನೇ ಎ ಕಹಾ
ಅಗರ್ ಹೊ ನಬೀ ಬತ್ಲಾ ವೊ ಝರ, ಮೇರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ (೨)

ಆಕ ಕಾ ಫರ್ಮಾನ್ ಹುಆ ,  ಔರ್ ಫಜ಼್ಲ್-ಎ-ರಹ್ಮಾನ್ ಹುವಾ
ಮುಟ್ಟಿ  ಸೆ ಪತ್ತಾರ್ ಬೋಲಾ ,  ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ವೋ ಜೊ  ಬಿಲಾಲೇ ಹಬ್ಶಿ  ಹೈ, ಸರ್ವರ್- ದೀನ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಹರ್ ಆಶಿಕ್ ಕಿ ಆಖೋನ್ ಕಾ ವೋ ತಾರ ಹೈ (೨)

ಜ಼ುಲ್ಮ್ ಹುಯೇ ಕಿತ್ ನೇ  ಉಸ್ಪರ್ ಸೀನೆ ಪರ್ ರಕ್ಕಾ  ಪತ್ತಾರ್
ಫಿರ್ ಭೀ ಲಭ್  ಪರ್  ಜಾರಿ ತಾ , ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಅಪ್ನಿ ಬೆಹೆನ್  ಸೆ ಬೋಲೆ   ಉಮರ್ ಎ ತೋ ಬತಾ  ಕ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿ ತಿ
ಮೇರೆ ಆನೆ ಸೆ ಪಹ್ಲೇ ಕ್ಯಾ ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ ಪಡ್ತಿ ಥೀ (೨)

ಬಹನ್  ನೇ ಜಬ್ ಕುರಾನ್ ಪಢಾ , ಸುಂಕೆ ಕಲಾಂ ಏ ಪಾಕ್  ಖುದಾ
ದಿಲ್ ಎ ಉಮರ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಉಟಾ  ಲಾಇಲಹಾ ಇಲ್ಲಳ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್(೨)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.