Hasbi Rabbi Jallallah (ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಮಾಫಿ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಃ
ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ವೋ ಜೊ ಬಿಲಾಲೆ ಹಬ್ಶಿ ಹೈ
ಸರ್ವರ್-ಎ-ದೀನ್  ಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಹಾರ್ ಆಶಿಕ್ ಕಿ
ಆನ್ಕೊಂ ಕಾ ವೋ ತರ ಹೈ

ಜ಼ುಲ್ಮ್ ಹ್ಯೂಯೇ ಕಿತ್ನೆ ಉಸ್ಪರ್
ಸೀನೆ ಪರ್ ರಖಾ ಪತ್ತಾರ್
ಲಬ್ ಪರ್ ಫಿರ್ ಭೀ ಜಾರಿ ತಾ
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಮಾಫಿ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಃ
ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಅಪ್ನಿ ಬಹನ್ ಸೆ ಬೋಲೆ ಉಮರ್ (ರ)
ಎ ತೋ ಬತಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ತೀ
ಮೇರೆ ಆನೆ ಸೆ ಪೆಹ್ಲೇ ಕ್ಯಾ
ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ ಪಡ್ತಿ ತಿ

ಬೆಹನ್ ನೇ ಜಬ್ ಕುರ್ ಆನ್  ಪಡ,
ಸುನ್ಕೆ ಕಾಲಂ-ಎ-ಪಾಕ್ ಖುದಾ
ದಿಲ್ ಎ ಅಮರ್ (ರ) ಕಾ ಬೋಲ್ ಉಟಾ 
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಮಾಫಿ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಃ
ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್
ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ 

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.