Hasbi Rabbi Jallaha (ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ
ಮಾಫಿ ಕಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲ
ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ 
ಹಕ್ಕ್…ಲಾಯಿಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್…

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಉನಾಕ್ಕೆ ಪುಗಳೆಲ್ಲಾಮ್
ಅರಿದಾಂ ನಂದ್ರಿ ಉನಕ್ಕೆಯಾಮ್
ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಉಯರ್ನ್ಡ ಸಲಾತ್ ಸಲಾಮ್
ತುಡರೈ ಪೊರಿಯುಮ್ ಉನ್ ದೂದರ್

ನಲ್ಲಾರ್ ನೈನಾರ್ ನೆಬಿಗಲ್ ವಾಲ್
ನನ್ಮಕ್ ಇಡನ್ಗ್ಯರ್ ತೋಳರ್ ಬಾಲ್
ಅಲ್ಲುಂ ಪಗಲುಂ ಉನ್ಡಾಗೆ
ಅನೈತುಮ್ ಅಲಿತ್ತುಮ್ ಕಾಪಾವನೆ ||ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ ||

ಇರೈವ ಉನೈದ್ ಕರುನೈನಾಲ್
ಇಮ್ಮೈ ಮರುಮೈ ಪೇರುಗಳೈ
ಕುರಾಯಾದೆಮೈಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿಡುವಾಯ್
ಕೊಡುಮೈ ಅನೈತುಮ್ ತಡುತ್ತಿಡುವಾಯ್

ನಿರವಾಯ್ ಉಳ್ಲೆ ನಲನೀನ್ದ್
ನೆನ್ಜ಼ಮ್ ಮಲರೆ ಚೆಯ್ದಿಡುವಾಯ್
ಕರಯಾಯುಳ್ಲೈ ಪಗುದಿಗಲೆ
ಕರುವಿ  ತೂ ಇಮೈ ಆಕಿಡುವಾಯ್  ||ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ ||

ಅನ್ನಳ್ ಪೆರುಮಾನ್ ನೆಬಿ ಮೊರಿಯುಮ್
ಅರಿದಾನ್ ಫುರೂಖಾನ್ ಅರುಳ್ ನೆರಿಯುಂ
ಯನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸೆಯಾರ್‌ಗಲೀಲೆ
ಯೆನ್ಡ್ರುಮ್ ನಿಲೈತೆ ಉನ್ನುಡಯೆ

ವನ್ನಂ ಪೆಟ್ರೂ ಚಿರನ್ದಿಡುವೊರ್
ವನಪಾ ವಾಳ್ವೇ ಈನ್ದಿಡು ವಾಯ್
ಎನ್ನುಂ ಷೆರೂಮ ತಿಗಳೊಳಿಯೇ
ದೀನ್ ದೀನ್ ಕೂರುಮ್ ಪೆರೋಲಿಯೇ ||ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ ||

ಅರಿವುಕ್ಕಡಲಾಂ ಗಝ್ಹಾಲಿ
ಅಡಯುಮ್ ನೆಂಜಿನ್ ವಿರಿ ವೈಪೋರ್
ಅರಿವಿನ ಒಳಿಯಾಯ್ ಎಂ ನೆನ್ಜೆಯ್
ಅರಗಾಯ್ ಅಮೈಪಾಯ್ ಅರುಳಾಳ

ಷೇರಿಯುಂ ಖಲ್ಬಿ ಯಮಕೂಟುಂ
ಶೀರಿಯ ನೆರಿಯ ಆ ಸಿರಿಯರ್
ಅರಿಯುಂ ಪೆಟ್ಟೋರ್ ಅನೈವರ್ಕುಂ
ಅರುಲೈ ಕುಳಿರ್ವಾಯ್ ರಹ್ಮಾನೆ  ||ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬೀ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾ ||

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.