Hakkaana Kona Maral (ಹಕ್ಕಾನ ಕೋನ ಮರಾಲ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ 

ಹಕ್ಕಾನ ಕೋನ  ಮರಾಲ್ ಮಕ್ಕವು ವಿತ್ತ್ ನೆಬಿ
ಪಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ತಣಾವಾಯ್
ಹಾರೇದುಂ ಯೆತ್ತಿಡುಗ ಇರಾರುಂ ಒತ್ತ  ಶಹರ್
ಬಾರಾಲ್ ಪೋರುತ್ತಾ ಪಿರಾಗೆ

ತಕ್ಕೋವರ್ ಹಾಮಿದರುಂ ಮಿಕ್ಕೋರ್ ಸಹಾಬಿಗಳುಂ
ಒಕ್ಕ ಇರಿಕ್ಕುಂ ಪೊಳುದಿಲ್
ಜಾಸೂಸ್ ಓರುತ್ತರ್ ಬರೈ ಯಾಸೀನ್ ನೆಬಿಕ್ಕೋರು
ವಿಶೇಷಂ ವಿರುತ್ತಿ ಪೊರುಳಾಯ್

ಬಕ್ಕಾದೆ ಸಾವರ್  ಬಯೀರುಕ್ಕಾಕ್ಕ  ಏರಿಯ
ಚರಕ್ಕಡಾಯ್  ಪೊನ್ನು ಚುಮ ಯಾಯ್
ಬಾರುನ್ನ್  ವಾದಿ ಬದರ್ ಚೆರುನ್ನವರ್ಗಳ್ ತಿಹಾಂ
ಊರಿನ್ನ್ ಓರುಂಗಿ ಖರಜಾಯ್

ನಿಕ್ಕಾದೆ ಶಾಮು ಕರಯಕ್ಕ್ ಯೇಷುವಾನುಂ
ಸೌಧಾಕಾರ್‌ಗಳ್  ಲಾಮುಂ ಓರು ಮೀಮ
ನಿಫಿರಾರ್ ಅವಕ್ಕಡವೇ ಕಫಿಯಾಯೆ ಮೂಪನ್
ಅಬು ಸೂಫಿಯಾನ ದೆನ್ಡುಮ್ ಉರವಾಯ್

ಉರಾಯಯ್ ತರಿತ್ತ್ ನೆಬಿ ಅರಿಕೊರಿಲ್ ಉಟ್ಟುಡನೆ
ತರಮಾಲ್  ಪುರ ಪ್ಪೆಡುಗಲಾಯ್
ಉಟ್ಟಕ್ಕವಾಫಿರ್ ಮುದಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ಪರಿಪ್ಪದಿನ್
ಮುಟ್ಟಿ ತಿರಕ್ಕ್ ನಡಯಾಯ್

ಅರಿಮಾ ನಬೀ ಸಹಬುಮ್  ಬಾರುನ್ನ್ ಯೆನ್ಡರಿನ್ದವರ್ಗಲ್
ಹರಿ ಕನ್ಡೆ ಬೇಟ್ಟ ಪಡಿ ಪೋಲ್
ಆಯಿಪ್ಪಶನ್ದಡವೆ ಪೊಯಿಕ್ಕಡನ್ದ್ ಬದರ್
ಮಾಯಕ್ಕುಳಂಗಳ್  ಶಣಮಾಲ್

ತರಮ್ಮಕದಾ ವಿವರಂ ತರಿವಿತ್ತು ತ್ವಾಹ ನಬಿ
ತೆರಿಕೆ ಸ್ವಹಾಬುಂ ರಜ್ ಆಯ್
ತ್ವೈಬಾ ತಲತ್ತಣವಿಲ್ ಖೈರಾಲ್ ಇರಿಕ್ಕುಮ್ ಎಣಿ
ಮೊಯ್ ರಾವಿ ಚೆಪ್ಪಿ ವಿಡಲಾಯ್

(To be continued….)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.