Falak Ke Nazaaro (ಫಲಕ್ ಕೆ ನಝರೋ )

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಫಲಕ್ ಕೆ ನಝರೋ ಜ಼ಮೀನ್ ಕಿ ಬಹಾರೋ
ಸಬೀದೆ  ಮನಾವೋ ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ  ಹೈ

ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈಂ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ

ಉಟೊ  ಘಮ್  ಕೆ ಮಾರೋ ಚಲೋ ಬೆ  ಸಹಾರೋ
ಖಬರ್ ಯೆಹ್ ಸುನಾವೊ  ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ

ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈಂ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ

ಅನೋ ಖಾ ನಿರಾಲಾ  ನುಜ಼ೀಷಾನ್ ಆಯಾ
ವೋ ಸಾರೆ ರಸೂಲೊನ್ ಕಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಯಾ

ಅರೇ ಕಜ್’ಕುಲಾವೋ  ಅರೇ ಬಾದ್‌ಷಾ ವೊ 
ನಿಗಾ ಹೇ  ಜುಕಾವೋ  ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ  ಹೈ

ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈಂ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ
(ಫಲಕ್ ಕೆ)

ಹುವಾ ಚಾರ್ ಸು ರಹ್ಮತೊನ್ ಕ ಬಸೇರ
ಉಜಾಳ ಉಜಾಳ ಸವೇರ ಸವೇರ

ಹಲೀಮ ಕೊ ಪೊಹೊಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮಿನಾ  ಕೀ
ಮೆರೆ ಗರ್ ಮೇ ಆಓ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ

ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈಂ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ
(ಫಲಕ್ ಕೆ)

ಸಮಾ  ಹೈ ಸನಾ  ಎ ಹಬೀಬ್ ಎ ಖುದಾ ಕಾ

ಎ  ಮಿಲಾದ್ ಹೈ ಸರ್ವರೆ ಅಂಬಿಯಾ  ಕಾ

ನಬೀ ಕೆ ಗದಾವೊ  ಸಬೆ ಕ್ ದೂಸ್ ರೇ  ಕೊ
ಗಾಲೆ ಸೆ ಲಗಾವೋ ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ

ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈಂ, ಹುಜ಼ೂರ್ ಆ ಗಯೀ ಹೈ
(ಫಲಕ್ ಕೆ)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.