Dua O Me Meri (ದುಆ ವೋ ಮೈ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದುಆ ವೋ ಮೈ ಮೇರಿ ಖುದಾ ಯಾ ಅಸರ್ ದೆ
ಮೇರಿ ಕಾವಿಷೋನ್ ಕಾ ಮುಜೆ ತು ಸಮರ್ ದೆ

ಕರು ಅಹ್ಲೆ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಘಮ್ ಕೊ ಮದಾವಾ
ಮೇರೆ ಹಾತ್ ಮೈ ಕೋಯಿ ಐಸಾ ಹುನರ್ ದೆ
ಭಟಕ್ತ ಫಿರಾ ಹೂ ಮೈ ಮಂಜ಼ಿಲ್ ಕಿ ಖಾತಿರ್
ಜೊ ಫಲ್‌ದಾರ್ ಹೊ ಕೋಯಿ ಐಸಾ ಶಜರ್ ದೆ

ಅತಾ ಕಾರ್ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಕೊ ತಸ್ಕಿನ್ ಯಾ ರಬ್ಬ್
ಮೈ ಕಬ್ ಮಂಗ್ತಾ ಹೂ ಕೆ ಲಾಲೋ ಗೋಹರ್ ದೆ
ಮೈ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಮಹೆಲೋ ಕಾ ತಾಲಿಬ್ ನಹಿ ಹೂ
ಮೇರಿ ಎ ದುಆ ಹೈ ಕೆ ಜನ್ನತ್ ಮೈ ಗರ್ ದೆ

ಜೊ ಮಯ ಬಾಪ್ ಕಾ ದರ್ದ್ ರಖ್ತ ಹೊ ದಿಲ್ ಮೈ
ಖುದಯ ಮುಜೆ ಐಸಾ ನೂರೇ ನಜ಼ರ್ ದೆ
ಖುಷಿ ದೇಕೆ ವಾಪಸ್ ನಾ ಲೇನಾ ಕಭೀ ತು
ನಾ ಹೊ ಶಾಮ್ ಜಿಸ್ಕಿ ತು ಐಸಿ ಸಹರ್ ದೆ

ಮುಜೆ ಮಾಲೋ ಜ಼ರ್ದೆ ಕೆ ಮಗ್ರೂರ್ ನಾ ಕಾರ್
ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತು ಅಪ್ನ ಡರ್ ದೆ
ತಮನ್ನಾ ಹೈ ಮೇರಿ ಹೊ ದಿದಾರ್ ತೆರ
ನಜ಼ರ್ ಆಯೆ ಮುಜ್ಕೊ ತು ಐಸಿ ನಜ಼ರ್ ದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy