Badrul Kammal (ಬದ್ ರುಲ್ ಕಮಾಲ್ ತ್ವಲ ಅ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬದ್ ರುಲ್ ಕಮಾಲ್  ತ್ವಲ ಅ ಫೀ ಉಮ್ಮಿಲ್
ಕುರಬಿ ರಬೀಯಿಲ್ ಅವ್ವಲಿ ಫಜ್ ರಿನ್
ಲಾಆ ಸ್ಸಮಾ ನಜ಼ಲ ಮಲಾಯಿಕುನ್
ರಹ್ಹಬ ಬದ್ ರುಲ್ ಹುದಾ

ಅಜಾಯಿಬತ್ತುನ್ ಳಹ್ ರತ್ತ್ ಇಂದ
ಉಲಿದ ನೆಬಿಯುಂ ಬದಬಿ ರಬೀಯಿನ್
ದಾಕ ಕುಲ್ಲು ಹುಜಜು ರಸೂಲಿನ್
ಅನ್ನಹು ಅಲಮಲ್ ಹುದಾ

ಸ್ವಾದಿಕುನ್  ಅಮಿನುನ್ ನ್ನೆ ಬಿಯುನ್  ಕಾನ  ಫಿಲ್ ಮಕ್ಕಾಃ
ಸಾಹದ್ ಕುರೈಸಿ ಯುಂ ನೆಬಿ ಯಾನ ಬಿ ಸ್ಸಿಕಾ
ಲಾ ಜದ್ ಳುಂ ಬೈನಲ್ ಅರಬಿಯುಮ್  ಫೀ ದಾಲಿಕ
ಅರ್ಸಲ ಹಾದ ನ್ನೆಬಿಯ ಫೀನ
ಬಶಿರನ್  ವ ನಜ಼ಿರಾ ಲ
ಆ ಕದ ಕುಲ್ಲನ್  ಮುಅಮಿನಿನ್ ಮಿನ್ನ
ತಿಜ ಹನ್ನ ಮ ಕಾಳಿದನ್
ಸ್ವಾಬಿರನ್  ನೇಬಿಯಲ್ಲಾಹ್
ಆರಿಫನ್ ಹದು ವಲ್ಲಾಹ್  {{ಬದ್ ರುಲ್}}

ಆಜ಼ರ ಸೂರನ್ನಹ್  ಲಲ್  ಕುಫ್ಫಾರಿ ಹಿನಾ ದಅ
ಹಾಜರ ಹಬಿಬುಂ ಮದೀನತುಲ್ ಮುನ್ನವ್ವರ
ಹಾ ಫಲ ಅನ್ಸಾರಿಯುನ್   ನೆಬಿಯುಂ  ಖೈರಲ್ ವರ
ಸಾಅ  ಬಿ ದೀನಿಲ್  ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬಿಹಾ
ಮಾದಿನಾತುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯುಂ
ಸಾರಾಬಿಹ್  ಅಹ್ಲುಲ್ ಕುರಮ
ನೆಬಿಯುಂ ವ ಸಹಬಿಯುಂ
ಕಾಳುತಿ ದಿನಿಲ್ಲಾಹಿ ಹಾ ದನ್ ಬಿ ಸುಬುಲಿಲ್ಲಾಹಿ {{ಬದ್ ರುಲ್}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy