Badar Yuddha Kalam Tannil(ಬದರ್ ಯುದ್ಧಾ ಕಾಳಮ್ ತನ್ನಿಲ್)


ಬದರ್ ಯುದ್ಧಾ ಕಾಳಮ್ ತನ್ನಿಲ್
ಪಡವೆಟ್ಟಿ ವಿಜೇಯಿಚ್ಚೆ …
ಬಹುಮಾನಾರ್ ಶೂಹದಾವುಲ್ ಬದರೀಂಙಳೆ….. 

ಉದಿಗತ್ತುಮ್  ಇಸ್ ಲಾಮಿಲ್
ಉಯಿರ್ ಮಾಲುಂ ಕೊಡುತುಳ್ಳೆ
ಉಜಿದಪ್ಪೋರ್ ಪುಲಿಗಾಳಾಂ ಶುಹಾದಾಕಳೆ….

ಕುದುರತ್ತುಡಯೊನ್ ಕಲ್ಪಿಚ್ಚು
ಗುಣ ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲಿನೆ ಸ್ನೇಹಿಚ್ಚು
ಪದರಾದೆ ತೌಹೀದ್ ಮುಂದಿಚ್ಚು
ಸತ್ಯ ಭಾಂದಾವಿಲ್ ವೀರತ್ವಂ ಕಾಣಿಚ್ಚು

ನುಜ಼ುರತ್ತೇನ್ ಮಾಲಾಕುಗಲ್ ಆಗಾಶತ್ತಿನ್ ಇರಂಙಿಯೇ   
ಇರವಾಯೆ  ಸಫಿರಾಡಿಯ ಶುಹದಾಕಳೆ..

(ಬದರ್ ಯುದ್ಧಾ)

ಶತ್ರುಕ್ಕಲ್ ಆಯಿರಮ್  ಮಟ್ಟಾನ್
ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜೋರಾನ್
ಮುತ್ತು ನೆಬಿ ಸೈನ್ಯಂ ಕುರವಾನ್
ವೆರುಮ್ ಮುನ್ನುಟ್ಟಿ ಪದಿಮೂನ್ ಪೇರಾನ್

ಪರಿಶುದ್ಧ ತಕ್ ಬೀರಿನ್  ಧ್ವನಿ ಎಂಙುಮ್ ಮೂರಕ್ಕಿಯೇ       
ಕರ್ಜೂರ ಪುರುಷರಂ ಬದರೀನ್ಗಲೆ…..

ಬದರ್ ಯುದ್ಧಾ ಕಾಳಮ್ ತನ್ನಿಲ್
ಪಡವೆಟ್ಟಿ ವಿಜೇಯಿಚ್ಚೆ …
ಬಹುಮಾನಾರ್ ಶೂಹದಾವುಲ್ ಬದರೀಂಙಳೆ….. 


Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.