Arshadakalla Dunnoraini (ಅರ್ ಶದ ಕಲ್ಲಾ ದುನ್ನುರೈನಿ )

ಅರ್ ಶದ ಕಲ್ಲಾ ದುನ್ನುರೈನಿ
ಅಜ್ಮನ ಬಿನ್ತ ಜ಼ೀಸಕಲೈನಿ
ಅಬುಬಕ್ಕಾರುನ್ ಉಮರ್ ಸಲೀಫೂನ್ ಹಯ್ಯನು ರಸುಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಅಂತ – ಬದರುನ್ನೂರಿ ನಾಫಿನ್ ಲೀ ಜಾನಿ ನಜ್ಜಿ ಸಫಿಯುಲ್ಲಾಹ್ –   ನಜ್ಜಿ ಸಫಿಯುಲ್ಲಾಹ್

ಅಶ್ ರಕ  ಬದರುನ್ ಬಿನ್ನುರಾನಿ
ಅದ್ ಬರ  ಕುಫುರುನ್ ಬಿನ್ನಿರಾನಿ
ಅಜ್ಹರ ಹಯ್ಯ ಫನಾಇ ಸಮಾನ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲುಲ್ಲಾಹ್ – ರಬ್ಬೀ
ಯಾದಯ್ಯಾನೀ ಆತಿನ್ನವಾಲಿ ಯೌಮನ್ ಫುರ್ಕಾನ – ಯೌಮನ್ ಫುರ್ಕಾನ

ಮದರುಕ ಅಮ್ಮ ಫಿದ್ದಾರೈನಿ
ಆಬ್ಶರ ಜನ್ನತ ಜ಼ುಲ್ ಕೌಸೈನಿ
ಆಬ್ಶರ ಬಾಬಾ ಜನ್ನತ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಿಬ್ಬು ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್ – ಅಂತ
ಅಹ್ಲುನ್ನೂರಿ ನಾಫಿನ್ ಲೀ ಜಾನಿ ನಜ್ಜಿ ಸಫಿಯುಲ್ಲಾಹ್ –   ನಜ್ಜಿ ಸಫಿಯುಲ್ಲಾಹ್  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy