Angagale Punyamaam (ಅಂಙಗಲೆ ಪುಣ್ಯಮಾಮ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಂಙಗಲೆ ಪುಣ್ಯಮಾಮ್ ರೌಳಾ ಶರಿಫಿಲೆತ್ತನ್
ಅಸ್ಸಲಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ರಸೂಲರೆನ್ನುರತ್ತಾನ್

ಅಗಮಿಲುಳ್ಳ ಮುರಾದು ಪೊಲ್ ನ್ಜಾನ್ ಅವಿಡೆಮಿಲ್ ವನ್ನೆತ್ತಾಂ
ಅರಗೆರುಮ್ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ   ತೋಪಿಲ್  ಜ್ಞಾನ್ ಚೆನ್ನೆತ್ತಮ್

ಆಲತ್ತಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರಗಾಶಂ ವೀಶಿಡುನ್ನ ಮಣ್ಣ್
ಪುಣ್ಯರೆ ಸ್ವಲಾತ್ ಕೊನ್ಡ್ ನಿರನ್ಜಿಡುನ್ನು ವಿಣ್ಣ್

ಪರವಗಲ್ ಪಾರಿ ಪರಕ್ಕುಂ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಚೇರಾನ್
ಪಾದಿರಾವಿಲ್ ಪಾವಿ ನ್ಜಾನಿ ಕೈಗಲ್ ನೀಟಿ ತೆಡಿ

ವಫಾತಿನ್ ನೆರಂ  ಪೋಲುಂ ಕೈಗಲ್ ನೀಟಿಯ ನೆಬಿಯಲ್ಲೆ
ಅನ್ದ್ಯ ನೆರಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ್ನಯ್ ನೆಂಜಿ ಪೊಟ್ಟೀಯಿಲ್ಲೆ

ಆಟಲಾಯ ಮುತ್ತೊಲಿತನ್  ಖುಬ್ಬ ಪಾಡುಗಯಲ್ಲೆ
ಆ ಮಲರ್ ತೇನ್ ಪೂಮುಗಾಂ ನ್ಜಾನ್ ಕಣವಿಲ್ ಕಾನುನ್ನಿಲ್ಲೆ  ||ಅಂಙಗಲೆ ||

ಕರಳಿಣ್ ಕರಳಾಮ್ ಯೆನ್ಡೆ ಮುತ್ತಿನ್ ಚಾರೆ ಚೆನ್ ಅಣಯಾನ್
ಕಾದಲಾಮ್ ಯೆನ್ಡೆ ಹಬೀಬಿನ್ ಸವಿದಂ ಪೋಲ್ಗಿಡು ವಾನಾಯ್

ಕರಳಿ ಲುಳ್ಳಿಳ್ ನೊಂಬರಂಗಲ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಾಯ್ ಪಾಡಾನ್
ಕಾರುನ್ಯಪ್ಪುವಿನ್ಡೆ ಸುವನಂ  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕುಳಿರೆಗಾನಾಯ್

ಅವಿಡುತ್ತೆ ಮನಲ್ ತರಿಯಿಲ್  ಪಾದಂ ವೆಚ್ಚಿಡಾನಾಯ್
ಆ ಮಣಲ್ ತರಿ ಯೆಡುತ್ತೆನ್ ಸರುಮ ಯೆರುದಿಡಾನಾಯ್

ಕಣವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಡೊರಾಮ್ ಸುವರ್ಗಮ್ ಒನ್ನು ಕಾಣಾನ್
ಕರಮಿದಿನ್ನುಯರ್ತಿ ನಿನ್ನಿಲ್ ತೆಡಿಡುನ್ನೆ ನಾಧ ||ಅಂಙಗಲೆ ||

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.