Anga Madeena Bhoomi (ಅಙ್ಙಾ ಮದೀನಾ ಭೂಮಿ)

ಝೈನಲ್ ಅಂಬಿಯಾಈ…..4

ಅಙ್ಙಾ ಮದೀನಾ ಭೂಮಿ…
ಕಾಣುಮೊ ಎನ್ನಿಲ್ ಮನಾಮಿ
ದಿನರಾತ್ರಗಳ್ ಮಾಞ್ಞು ದೂರೆ
ಮನನೇತ್ರಙ್ಙಳ್ ವಿದುಂಬಿ ತೇಙ್ಙಿ-2
ಸೈಯ್ಯಿದುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಸಯ್ಯಿದೀ….4
                           (ಅಙ್ಙಾ ಮದೀನಾ)

ತಿರುವಾಜಗಙ್ಞಳ್ ತರುಂ ಸಲ್ಗುಣಙ್ಙಳ್
ಅನಯಾದೆ ನೀ ನೊಲ್ಕನಂ….
ಗುರುವಾಯನಙ್ಙಳ್ ಪಲಅಲ್ಬುದಙ್ಙಳ್
ಪ್ರಭಯಾಕಿ ಈ ಭೂಮಿಯಿಲ್
ಮಕ್ಕ ಕುರೈಶಿಗಳನ್ನ್ ನಡುಙ್ಞಿ
ದಿಕ್ಕ್ ವಿಟ್ಟ್ ಮುತ್ತ್ ನೂರ್ ಮಡಙ್ಞಿ
ಮದೀನಯಿಲ್ ಆದರಙ್ಙಳೊರುಙ್ಙಿ
ತ್ವಾಲಅಲ್ ಬದುರು ಪಾಡಿ ತೊಡಙ್ಞಿ
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعى لله داح
                          (ಅಙ್ಙಾ ಮದೀನಾ)

ಇಷಲಿಂಡೆ ಕವಿಗಳ್ ವರ್ಣಿಕ್ಕುಂ ವರಿಗಳ್
ಮಾಯಾದೆ ನಿ ಉರಕ್ಕನಂ…
ಮದ್ಹಿನ್ ವರ್ಣದೆಯಿಲ್ ಪಾಡುಂ ಶೈಲಿಗಳಿಲ್
ಅರಿಯಾದೆ ನೀ ಮೂಲನಂ
ಪ್ರವಾಜಗ ಪ್ರಗೀರ್ತನಂ ಉಯರನಂ
ಲೋಗಮಾಗೆ ಮದೀನ ಕೊಂಡಾಡನಂ
ಆಲಮಾಗೆ ಪರತ್ತುನ್ನ ವರಿಗಳಾಂ
ಖ್ವಸೀದತುಲ್ ಬುರ್ದಯೆನ್ನು ಚೊಲ್ಲನಂ
              (مولاي…….)             
 (ಅಙ್ಙಾ ಮದೀನಾ)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.