Andya Pravajagaraam (ಅಂದ್ಯ ಪ್ರವಾಜಗರಾಂ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಅಂದ್ಯ ಪ್ರವಾಜಗರಾಂ ನೆಬಿಯೋರುಡೆ ಮೀಲಾದಿನ್ ನಾಳಿದ್
ಮಾ ಲೋಗರ್ ವಾಯಿತಿ ಪಾಡುಂ ಮದ್ಹಿಂಡೆ ಶೀಲಿದ್

ರಬೀಉಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಪಂದ್ರಂಡಿನ್ನ್
ಮಕ್ಕಯಿಲ್ ಅಲ್ಬುದಮಾ ಪಿರವಿ
ಆಮಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾವಿನ್ ಪೊನ್ನೋಮಾನಯಾಯಿ
ವನ್ನೊರು ತೇನ್ ಕುರುವಿ
ಅಂಗಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಕ್ಕಾಮಿದ ನ್ಯನ್ಗಲ್
ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್
ಮಾಲೋಗರ್ ವಾಯ್ತಿ ಪಾಡುಂ
ಮದ್ಹಿಂಡೆ ಶೀಲಿದ್

ಕಿಸ್ರ ಕೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂ ಅದ್
ತಗರ್ನ್ನೊರಾ ನೇರಮಿಲ್
ಸಾವ ತಡಾಗಂ ವಟ್ಟಿ ವರುಂಡು
ಆ ಪುಣ್ಯ ಸುಧೀನಾಮಿಲ್
ಮಾದಾವಾಮಿನ ಬೀವಿಯುಂ ಅನ್ನ್
ಕಂಡು ಪಲ ಅಲ್ಬುದಂ
ಮಾಲೋಗರ್ ವಾಯ್ತಿ ಪಾಡುಂ ಮದ್ಹಿಂಡೆ ಶೀಲಿದ್

ಅಂಲಾಕನ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ವನ್ನು
ಹೃದಯಂ ಅದು ತ್ವಾಹಿರಾಯ್
ನುಬವತ್ತಿಂಡೆ ಅಲಾಮತ್ತವಿಡೆ 
ನೆಬಿಯೋರಿಲ್ ಚೇರ್ಕಲಾಯ್
ಅಲ್ಬದ ಆ ಜಿದ ಮೆನ್ನೆನ್ನುಮ್
ಞನ್ಗಲ್ಕ್ ಮಾದೃಗ
ಮಾಲೋಗರ್ ವಾಯ್ತಿ ಪಾಡುಂ ಮದ್ಹಿಂಡೆ ಶೀಲಿದ್

Credit : Hakeem himami   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.