Ambiya Raajave (ಅಂಬಿಯ ರಾಜಾವೇ)

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಡಿನ ರೀಧಿ (ಟ್ಯೂನ್) ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಹಕರಿಸಿ.. ???

ಅಂಬಿಯ ರಾಜಾವೇ,,
ಅಂಬುಜ ಪೂ ಚೇಲೇ,,
ಉಲಗತ್ತಿನ್ ರಹ್ಮ ತ್ತಾಯ್
ವನ್ನೋರು ನೇದಾವೇ – ಮುತ್ತು
ಮದ್ ಹೂ ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಇಶಲಾಯ್ ಪಾಡಾಮ್
ನಿತ್ಯಂ ಮದದೇಗಿ ಕನಿಯಾಯ್ ರಬ್ಬೀಲ್ ತೇಡಾಮ್…

ಸ್ವಲ್ಲಾ ಅಲೈಕಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ (2)
ಸ್ವಲ್ಲಿಮ್ ದವಾಮೈಯಾ ಹಾದಿ ಯಾ  ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ಮಕ್ಕಾ ಮಣ ಲದಿಲ್ ಮಂದಾರ ಪೂ ಚೇಲಿಲ್ –
ಮಲರಾಯ್ ವಿರಿಂಞ ನೂರು ಲ್ಲಾಹ್..
ಮಕ್ಕೀಗಳ್ಕಾಗೆಯುಂ ಅಜಬಾಯ್ ಕೊಂಡೊ ರೂ
ಮಾರ್ಗಮ್ ನಡತ್ತಿಯ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾಹ್,,

ಇಕ್ ರವುಂ ವಜನಂ ಓದಿಯ್ಯೇ –
ಇಹಪರ ವಿಜಯಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಯೇ,,
ಇರಯೋನ್ ಅಂಧ್ಯ ರಸೂಲೋರೇ –
ಇತಿಹಾಸಂಙಳ್ ರಜಿಚ್ಚೋರೇ
ತ್ವಾಹಾ –  ತ್ವಾಹಾ..

ಅಂಬಿಯ ರಾಜಾವೇ,,
ಅಂಬುಜ ಪೂ ಚೇಲೇ,,
ಉಲಗತ್ತಿನ್ ರಹ್ಮ ತ್ತಾಯ್
ವನ್ನೋರು ನೇದಾವೇ – ಮುತ್ತು
ಮದ್ ಹೂ ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಇಶಲಾಯ್ ಪಾಡಾಮ್
ನಿತ್ಯಂ ಮದದೇಗಿ ಕನಿಯಾಯ್ ರಬ್ಬೀಲ್ ತೇಡಾಮ್…

ಬದರುಮ್ ಉಹೂದುಮ್ ಧೀರನಾಯ್ ನಯಿಚ್ಚೂ –
ಬದರೊತ್ತ ದೀನೇ ವಳರ್ತಿಯೇ,,
ಬದರುಮ್ ಪಿಳರ್ ತೀ,
ಬಿದ್ ಹತ್ ಮಾಟ್ಟೀ –
ಬಿಶಾರತುಮ್ ನದೀರತ್ತುಮ್ ವಿದಾರಿಯೇ,,,

ಮುತ್ತು ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಚೇರ್ನುಳ್ಳ –
ಮುರ್ತಲ ಯಾಸೀನ್ ನೆಬಿಯಲ್ಲೇ,,
ಮುಂದುಮ್ ರೌಳಯಿಲ್ ವಸಿಕುನ್ನಾ
ಮುಸ್ತಫ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಲ್ಲೇ
ತ್ವಾಹ -ತ್ವಾಹಾ

ಅಂಬಿಯ ರಾಜಾವೇ,,
ಅಂಬುಜ ಪೂ ಚೇಲೇ,,
ಉಲಗತ್ತಿನ್ ರಹ್ಮ ತ್ತಾಯ್
ವನ್ನೊರು ನೇದಾವೇ – ಮುತ್ತು
ಮದ್ ಹೂ ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಇಶಲಾಯ್ ಪಾಡಾಮ್
ನಿತ್ಯಂ ಮದದೇಗಿ ಕನಿಯಾಯ್ ರಬ್ಬೀಲ್ ತೇಡಾಮ್…

ಸ್ವಲ್ಲಾ ಅಲೈಕಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲ್ಲಿಮ್ ದವಾಮೈಯಾ ಹಾದಿ ಯಾ  ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ಅಂಬಿಯ ರಾಜಾವೇ,,
ಅಂಬುಜ ಪೂ ಚೇಲೇ,,
ಉಲಗತ್ತಿನ್ ರಹ್ಮ ತ್ತಾಯ್
ವನ್ನೊರು ನೇದಾವೇ – ಮುತ್ತು
ಮದ್ ಹೂ ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಇಶಲಾಯ್ ಪಾಡಾಮ್
ನಿತ್ಯಂ ಮದದೇಗಿ ಕನಿಯಾಯ್ ರಬ್ಬೀಲ್ ತೇಡಾಮ್…

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy