Ambara Merum (ಅಂಬರ ಮೆರುಂ ಕಾ ಡನ್ನು ವನ್ನ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಂಬರ ಮೇರುಂ ಕ ಡನ್ನು ವನ್ನ ರಸೂಲಲ್ಲೆ
ಆಮೀನ  ಬೀ  ಪೆತ್ತ ಆದಿಯೊನ್ಡೆ ಹಬೀಬಲ್ಲೇ
ಅಗಿಲ ಜನಾತ್ತಿನ್ನುಂ ಮಾರ್ಗ ದೀಬಂ ನೇಬಿಯಲ್ಲೇ
ಆಹ್ಲದಂ ಮಲಾಗಳಾಯಿ ಮೀಲಾದ್ ರಾವ್ ವನ್ನಲ್ಲೋ

ನಿತ್ಯಂ ತೌಹೀದಿನ್ಡೆ ಪೂಂಗುಯಿಲ್ ನಾದಂ ಉಯರ್ನಲ್ಲೋ
ಸತ್ಯಮಾಮ್ ದೀನಿನ್ಡೆ ಪಾಲೊಳಿ ಚಂದ್ರನ್  ಉದಿಚ್ಚಳ್ಲೋ
ಉತ್ತಮರಾಮ್ ನಲ್ಲ ಮಾರ್ತ್ಯರಂ ನಾಯ್  ವಲರ್ನಲ್ಲೋ
ಮುತ್ತಾಯ  ರಸುಲಿನ್ಡೆ ಮಿಲಾದ್ ರಾವ್ ಇನ್ನಲ್ಲೋ

ಪದಿಮಕ್ಕ ದೇಶತ್ತ್  ಪೂ ತೊಳನ್  ಜೋರು ಮಲರಲ್ಲೇ
ಪರಿಶುದ್ದಿ  ಏರೂನ್ನ  ರಬ್ಬಿನ್ಡೆ ತಿರು ಒಳಿವಲ್ಲೇ
ಶಾಂದಿ ತನ್  ಪಾನ್ಡಾವ್ ಕಾಟಿಯ ತಂಗ ಕುಡಮಲ್ಲೇ
ಆ ಪುಣ್ಯ ನೂರಿಂಡೆ  ಮಿಲಾದ್ ರಾವ್ ಇನ್ನಲ್ಲೋ

ಆರಿಡಮ್  ರಹ್ಮತ್ತಿನ್ ಪೂಕಳಂ ನೆಬಿರಿನ್  ಜಿಲ್ಲೆ
ಇರುಲಿನ್ಡೆ ಮರವಿಕ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನ್  ಉದಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆ
ಈಮಾನಿಂ ಪೋನ್ ಪ್ರಭ ಲೋಗ  ಮಾಗೆ ಪರನ್ನಿಲ್ಲೆ
ಕರಳಾಟಲ್ ದೂದರೆ ಮಿಲಾದ್ ರಾವ್ ಇನ್ನಲ್ಲೋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy