Ajmeer Vali (ಅಜ್ಮಿರ್ ವಲಿ ಮಶ್ ಹೂರರೇ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಜ್ಮಿರ್  ವಲಿ ಮಶ್ ಹೂರರೇ
ಅಜಬಿಂಡೆ ಅಜಬೋಳಿ  ತಾಜಾರೆ ||3||
ಅಹದಿಂಡೆ  ಅರುಮಪ್ಪೂ ತಾರಾಮೆ
ಅದಬಿಂಡೆ ಅಲಂಗೃದ   ರಾಜರೆ
ಅವದರಿಚ್ಚಜ್ಮಿರೀನ್ ತಾರಾಮೆ

ಸಂಜರಿನ್ ಮಣ್ಣಿಲ್
ಅವರ್ ಉದಿತ್ತೆ
ಸಂಬಾದ್ಯಂ  ಅದುಲ್ಯ  ಜ್ಞಾನಂ 
ಅವರ್ ಅರಿಂಜೆ

ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದ್  ವಲಿ ಖಾಜಾ
ಯಾ ಖಾಜಾ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಪಗರುನ್ನ  ಸಿರಾಜ
ಯ ಖಾಜಾ

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸಲ್ ಮಾಂಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಜಾರಿ
ನೇರುಳ್ಳ ತೇರಾಳಿ ದೀನಿಂಡೆ  ಪೋರಾಳಿ
ಖಾಜಾ ಮುಈನುದ್ದೀನೆ  
(ಅಜ್ಮಿರ್…)

ಅಶರಣರೇ ಅಡಿಮಗಳೇ
ಕರಂ ಕಣಿಂಙವರಿಲುಂ ಕಣಿಂಙವರೇ
ಚಿಸ್ತಿ ಮಲರೆ ನಿಸ್ತುಲ್ಯ ಪೂವೆ
ವೀಂಡು ಳಣ್ಗುಂ ಮನಸ್ಸಿಂಡೆ  ಅಭಯ ಮಲ್ಲೆ

ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದ್  ವಲಿ ಖಾಜಾ
ಯಾ ಖಾಜಾ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಪಗರುನ್ನ  ಸಿರಾಜ
ಯ ಖಾಜಾ

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸಲ್ ಮಾಂಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಜಾರಿ
ನೇರುಳ್ಳ ತೇರಾಳಿ ದೀನಿಂಡೆ  ಪೋರಾಳಿ
ಖಾಜಾ ಮುಈನುದ್ದೀನೆ  
(ಅಜ್ಮಿರ್…)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.