Agilam Potidum Konil (ಅಗಿಲಂ ಪೋಟಿಡುಂ ಕೊನಿಲ್)

ಅಗಿಲಂ ಪೋಟಿಡುಂ ಕೋನಿಲ್ ಇರು ಕೈಗಳ್ ಉಯರ್ತುನ್ನು
ಅಹಾದಾಯ ಪೆರಿಯೋನೆ ಪೆರುತ್ತಿಟುನ್ಡ್ .. ಯೆನ್ನುಡೆ
ಅಗಾದಾರಿಲ್ ಪೆರುಂ ಪಾಪಂ ನಿರನ್ಜಿಟುನ್ಡ್
ಅದಿನಾಲ್ ತರು ನೀ ಮಾಫ್

ಮರಣಂ ವನ್ನಿಡುಮ್  ನೇರo ಪೆರಿಯೋನಿಲ್ ಸ್ತುದಿಯಾಮ್
ಮನಮಿಲ್ ಪೋರಿಯುಂ ಚೂಡ್ ನಿನಕ್ಕ್ ತನ್ನ್ ಅರಿಯಾಂ
ಮರಿಕ್ಕುಂ ಆ ದಿನಂ ಯೆನ್ಡೆ ಸುಹುರ್ತುಕ್ಕಳ್  ಕರೆಯಾಂ
ಮಣಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಪಿದಾ ಮಾದಾಕಳುಮ್ ನೀಲಾ ವಿಳಿಕ್ಕ್ಯಾಮ್

ಮಲಕ್ಕುಲ್ ಮೌತ್ ಅನಙೆನ್ನ್  ಓರು ಪೀಡಿ ಪಿಡಿಕ್ಕ್ಯುಮ್
ಮನಮಿಲ್ ನಿರಯುಂ ಎನ್ಡೆ ಅಹಂಗಾರಾಂ ನಿಲಕ್ಕುಂ
ಮುರಿಲ್ ಒನ್ನಾಯ್ ಉರಂಙಿಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾರ್ಯ ಕರೆಯಾಂ
ಮಣಿ ಕುಂಙಿಙಳೆ ಞ್ಜಾನುಂ  ಯತೀಮಾಕಿ ಪಿರಿಯುಂ

ಅಡುತ್ತ ಬಂಧುಗಳ್ ಎನ್ನೆ  ಕುಳಿಪ್ಪಿಕ್ಕಾನ್ ತುಡಂಙಿ  
ಓರು ಮುಲ್ಲಕಯುಂ ವೆಳ್ಳಂ  ತುನಿ ಕೀರಾನ್ ಓರುಂಙಿ
ಮಣಿ ಮುಟ್ಟತ್ತದಾ ಮಯ್ಯತ್ಕ್ಕಟೀಲ್ ವನ್ನೀರಂಙಿ
ಪಡಚ್ಚೋಣೆ ಪೂರಾಯಾಗೆ ಜನಂಙಳುಂ  ನಿರಂಞಿ 

ಪುಗಾ ಲೋಬನ್ ಖತಂ ಯಾಸಿನ್ ಕದಾನತ್ತಾಲ್ ಪೊರುತ್ತಿ
ಪುರಂ ಮಾಯ್ಯತ್ತ್ ಕ್ಕಟೀಲಿಲ್ ಓರು ಪಾಯ ನಿರತ್ತಿ
ಪುದಪ್ಪಾಲ್ ಮುಡಿಯುಂ ಎನ್ನೆ  ಅದಿಲ್ ವೆಚ್ಚು ಕಿಡತ್ತಿ
ಪುದು ವೆಳ್ಳ  ತುಣಿಯಾಲ್ ಕೆಟ್ಟವರ್ ಎನ್ನೆ ಅಡಕ್ಕಿ

ರಹ್ ಮಾನೆ  ಎನಿಕ್ಕನ್ನಾಳ್  ಕೃಫಾ ಚೈದು  ತುಣಕ್ಕ್
ರಸಂ ಹೂರ್  ಲಿಸಾನಿಂಡೆ  ಆಕಾರಬ್ಬೆ ವಿದಿಕ್ಕ್
ರಹ್ ಮತ್ತಾಯ್ ಕಣಿವೇಗ್  ಕಬರ್ ವಿಡ್  ಓರುಕ್ಕ್
ರೌಫೆ ನಿನ್ ರಿಳಾ ಓ ಷಾ ರಮೈತಾನಿ ಎನಿಕ್ಕ್

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.