Aaramba Poovaaya (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ ಮುತ್ತು ನೆಬಿಯುಡೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ ಮುತ್ತು ನೆಬಿಯುಡೆ  ಹಳ್ರತ್ತಿಲ್
ಚೆನ್ನೆತ್ತಾನ್  – ನ್ಜನ್ಗಲ್ಕ್  ತೌಫೀಕ್ ಏಗಲ್ಲಾಹ್ (೨)
ವಾಹಲ್ಲಿಲ್  ಕುಬ್ಬತ್ತಿಲ್ ಖಳ್ರಾ ಈ ಕುಬ್ಬತಿ
ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಕೌನೈನಿ  ಅಫ್ಳಲ ಕುರ್ರಾತಲ್ ಐನೈನಿ

ವಾಹಲ್ಲಿಲ್  ಮೌಲೀದಿ ಕುರ್ರಾತ್ತಿಲ್ ಐನೈನಿ

ಅಶ್ರಫಿ ಖಳ್ಕಿಲ್ಲಾ  – ಅಹ್ಮದ್ 
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ಮಲ್ಜಾವ ಮಂಜಾವ ಮುರ್‌ತಾಹಲ್  ಮುಷ್ತಕಿನ್
ಹಿಬ್ಬ ಸಕಾಲೈನಿ – ಅಜ್ ಮಲ
ಖೈರಲ್ ಫರೀಕೈನೀ(ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ತ್ವಾಹ ವ ಯಾಸೀನ್ ವಾ ಹಾಮೀಮ್ ನೆಬಿಯುನ
ಉನ್ಸುಲ್ ಘರೀಬೀನಾ  – ಅಬ್ ಯಳ
ಮೌಲ ಸ್ವಾಲೀಹೀನ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ಸ್ವಲ್ಲಿ ವ ಸಲ್ಲಿಂ ಅಲೈಹಿ ಯಾ ರಬ್ಬನ
ಅಜ್ ಕಾ  ಸ್ವಲಾತಿಲ್ಲಾ – ಅದ್  ಬಮ
ನಹ್ಮದು ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ) (2)

ಹುಬ್ಬನ್ ವಾ ಶೌಕನ್  ಯಾ ರಹ್ಮತ್ತಲ್
ಆಲಾಮೀನ್  – ಜಿಯ್  ನಾಕ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ – ಆಲೈಕಾ
ಸಲ್ಲಮ ನೂರಲ್ಲಾಹ್ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ನರ್ಜು ಸ್ಸ ಆದಾತಿ ವಹುವ ಶಕಾವಾತಿ
ಯಾ ಖೈರ ರುಸುಲಿಲ್ಲಾಹ್ – ಆಲೈಕಾ
ದಾ ಇಮನ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿಮ್ ನಾ  ಬಿ ಹಕ್ಕಿ ಸಯ್ಯಿದಿನ
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ – ಅಶ್ ರಫಿ
ಖಲ್ಕಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬನ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಾಮೀನ
ಜ಼ಿದ್ ಲನ  ಹುಬ್ಬನ – ಇ ಲೈಹಿಯಾ
ರಬ್ಬನ ಆತೀನಾ (ಆರಂಬ ಪೂವಾಯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy