Aameena Beevikkaramba (ಆಮೀನ ಬೀವಿಕ್ಕಾರಂಬ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆಮೀನ ಬೀವಿಕ್ಕಾರಂಬ
ಪೂಮ್  ಪೈದಲ್ ಆಟಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ
ಆಲಂಙಲ್ ಕಾಗೆ ಪೊನ್ ಪ್ರಭಾ
ವೀಶಿ  ತೆಳಿನ್ಜೊರ್  ಅಂಬಿಳಿ

ಆಗಾಶ ಭೂಮಿ ತಾರಗಳ್
ಆದಿತ್ಯ ನಾರೀ  ಪೂಮದಿ
ಆದಮ್ ನೆಬಿಕ್ಕುಂ ಮುಂಬಿಲಾಯ್
ಏಗನ್ ಅಮೈತ  ಪೊನ್ನೊಳಿ

ಹೀರಾ  ಯಿಲ್  ಇಕ್   ರಯಿನ್ ಸ್ವರಂ
ಜಿಬಿರೀಲ್ ಉನರ್ತಿ ಸಾದರಂ
ಹಾರ್ ಸೌರಿಲ್  ಚೆನ್ನು ನೀರ್ಭಯಂ
ಕರಿಯಾನುಂ  ರಬ್ಬಿನ್  ಆಶ್ರಯಂ

ಉಡಯೋನ್ ಇಲಾಹೀನ್ ಆಜ್ಞಗಳ್
ಉಡನೀಳ  ಮಾಜರಿಚ್ಚವರ್
ಉಯಿರೀನೆ ಕಾಳುಂ  ದೀನಿನೇ
ಉಳ್ಳೂರಪ್ಪೋಡ್  ಕಾತವರ್

ಪಾರಾಗೆ ಅನ್ನ್  ಮೂಡಿಯೆ
ಕ್ರೂರಾಂದಾಕಾರಂ ನೀಙಿ ಯೇ
ಪಾರಂ ಪ್ರಗಾಶ ದೀಪಮಾಯ್
ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್ ವಿರಂಙಿಯೇ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.