Aagoshattin Dinamaan (ಆಘೋಷತ್ತಿನ್ ದಿನಮಾಣ್)

ಆಘೋಷತ್ತಿನ್ ದಿನಮಾಣ್
ಇನ್ನೋರು ನಲ್ಲೋರು ದಿನಮಾಣ್
ಮುತ್ತು ಪಿರನ್ನೋರು ದಿನಮಾಣ್
ಸಂದೋಶತ್ತಿನ್ ದಿನಮಾಣ್

ಮುತ್ತು ಪಿರನ್ನು ಮಕ್ಕತ್ತಿಲ್
ಅಲ್ ಅಮೀನಾಯಿ ವಲರ್ನು ಅದಿಲ್
ಪಿನ್ನೆ ಹಿಜ್ ರಾ   ಮದೀನಾಯಿಲೆಕ್
ವಫಾತೂ ಮಾಯಿ  ಮದೀನಾಯಿಲೆ

ಆಘೋಷತ್ತಿನ್ ದಿನಮಾಣ್
ಇನ್ನೋರು ನಲ್ಲೋರು ದಿನಮಾಣ್
ಮುತ್ತು ಪಿರನ್ನೋರು ದಿನಮಾಣ್
ಸಂದೋಶತ್ತಿನ್ ದಿನಮಾಣ್

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2023 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy