Aadi Avval Maidarray (ಆದಿ ಅವ್ವಲ್ ಮೈದರಾಯ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ರಸುಲಲ್ಲಾಹ್
ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

ಆದಿ ಅವ್ವಲ್ ಮೈದರಾಯ್ ಪಡಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮುಹಮ್ಮದಾರ್
ಬದರಿಲುಂ ಬದರ್ ಲೆನ್ಗಿಡುಮ್ ನ್ನೋರೆ ಕಾಣುವಾನ್ ವಿಧಿ ಯೆಗಲ್ಲಾ ||ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು||

ಮಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿಲೆ ತಾರಾಮೆ ಪದಿ ರೌಳಾ ವಾರುಂ ಪ್ರಗಾಶಮೆ
ಇಶ್ಕಾರಿಯಾದೆ ಪಾಡಿಡುನ್ನೆವರ್ ಸ್ನೇಹ ಗೀತಂ ಕೆಳ್ಕಾಣೆ ||ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು||

ಮಶ್‌ರಯಾ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಎತ್ತುಂ ನೇರತ್ತ್ ಕೈವೆಡಿಯಲ್ಲೆ ಯಾ ನೆಬಿ
ಮೌತ್ತಿನ್ನೆರತ್ತುಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎನ್ನುರತ್ತೋರಾನ್ ಯೆನ್ಡೆ ವಾರಿಧಿ ||ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು||

ಮರಣಮ್ ಎನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆಡ್ ತರಣಮ್ ಚೆಯ್ಯುಂ ನಾಳಿಲ್
ಮನ್ನವ ನಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾನ್ಡೆ ಕಾವಾಲೆಗ್ ರಬ್ಬನಾ ||ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು||

ಇಡುಕ್ಕಮೆರುಮ್ ಕಬರಿಲ್ ಜ್ಞಂಗಳೆ ಅಡಕ್ಕಿ ಮೂಡುಮ್ ನಾಳಿಲ್
ಉಡಯವ ನಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾನ್ಡೆ ಕಾವಾಲೆಗ್ ರಬ್ಬನಾ ||ಅಸ್ಸ್ವಾಲಾತು||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy