Njaan Yerudum (ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ ಕವಿದಯಿಲ್ ಒರುಗುಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ ಕವಿದಯಿಲ್ ಒರುಗುಂ
ಮಶಿಯುಡೆ ಉರವ ಮದೀನಾಯಿಲಾ..
ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡುಮ್ ಪುಗಳಿನ್  ಇದಳುಗಲ್
ವಿಡರುಮ್ ಸೂನಂ ರೌಲಯಿಲಾ

ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ.  ನ್ಜಾನ್ಎರುದುಂ
(ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ…)

ಆ ವಿಡರುಮ್ ಸೂನಮಿಲ್ ಪಡರುಂ- ಸ್ನೇಹಂ
ಎರುದಿಯಾಲ್ ಅದಿರಿಲ್ಲ
ಪಾಡಿಯಾಲ್ ತೀರಿಲ್ಲ
ಎರುದಿಯಾಲ್ ಅದಿರಿಲ್ಲ ….
ಪಾಡಿಯಾಲ್ ತೀರಿಲ್ಲ

ಕುರ್ರತು ಐನಿ ಹಾದಿ
ಖಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನಾ ಗಾದಿ
ಕಮರು ತುಜಾನ ನಾದಿ
ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನಾ ಹಾದಿ
ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
(ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ….ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ)

ಅಬುಬಕ್ಕಾರ್ ಉಮರ್  ಉಸ್ಮಾನಲಿ
ಅಸುಹಾಬರೆ ನ್ಜಾನ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಅಬದಾನಂ ಪಾಡುಮ್ ಬಿಲಾಲರೆ
ನಾದಂ ಇದುವರೆ ಕೇಟಿಲ್ಲ |2|

ಅವಿಡುತ್ತೆ ಪಾದಂ ಪುನರಾಣ್
ಅವಸರಂ ಇದುವರೆ ತನ್ನಿಲ್ಲ ||2||
ಆ ಭಾಗ್ಯಂ ಎನಿಕ್ಕವನ್  ಎಗಾನ್
ಇದು ವಾರೆ ತಿರು ನಬೀ ತನ್ನಿಲ್ಲ

ಅವರುಂ ಇವರುಂ ಪಾಲರುಂ ಕನ್ಡು
ಮದೀನಯೇ ನ್ಜಾನ್ ಕನ್ಡಿಲ್ಲ….
ಮದೀನಯೇ ನ್ಜಾನ್ ಕನ್ಡಿಲ್ಲ…

(ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ….ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ)
(ಪಡರುಮ್ ಸ್ನೇಹಂ ಕನವಿದಿಲ)

ಕುರು ಆನ್  ಇರಂಙಿ ಯ ಹಿರಾಯಿಲ್
ಓರುನಾಲ್ ಪೋಯಿ ಇರಿಕ್ಕುಂ ನ್ಜಾನ್
ಕುದುರತ್ತುಡಯೊನಿಲ್ ವಹಿಯಿಲ್
ಸ್ತುತಿಗಳ್ ಓರ್ತ್ ಇರಕ್ಕುಂ ನ್ಜಾನ್ (೨)

ಚೀಲಂದಿ ನೈದ ವಲಯಾಲ್
ಸೌರಿನ್  ಮುನ್ನತ್ತಿರಕ್ಕುಂ   ನ್ಜಾನ್ (೨)
ಚೇಲೊತ್ತ  ರಸೂಲರೆ ಕನ್ಡು
ಸುರುರಾಯ್ ಓಡುವಿಲ್ ಮರಿಕ್ಕುಂ ನ್ಜಾನ್

ಅವರುಂ ಇವರುಂ ಪಾಲರುಂ ಕನ್ಡು
ಮದೀನಯೇ ನ್ಜಾನ್ ಕನ್ಡಿಲ್ಲ …..
ಮದೀನಯೇ ನ್ಜಾನ್ ಕನ್ಡಿಲ್ಲ….. 

(ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ….ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ)

ಆ ವಿಡರುಮ್ ಸೂನಮಿಲ್ ಪಡರುಂ
ಸ್ನೇಹಂಮಿಲ್ ಎರುದಿಯಾಲ್ ಅದಿರಿಲ್ಲ
ಪಾಡಿಯಾಲ್ ತೀರಿಲ್ಲ
ಏರುದಿಯಾಲ್ ಅದಿರಿಲ್ಲ ….
ಪಾಡಿಯಾಲ್ ತೀರಿಲ್ಲ

ಕುರ್ರತು ಐನಿ ಹಾದಿ
ಖಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನಾ ಗಾದಿ
ಕಮರು ತುಜಾನ ನಾದಿ
ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನಾ ಹಾದಿ
ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
(ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ….ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುಂ)
(ಪಡರುಮ್ ಸ್ನೇಹಂ ಕನವಿದಿಲ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.