Iru Loga Pragasham (ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

Download Islamic Quiz MCS android app and know your knowledge about Islam!

ಯಾ  ನಬೀ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಾ
ಯಾ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಾ
ಯಾ ಹಬೀಬ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಾ
ಸ್ವಲವ ತುಲ್ಲಾಹ್  ಅಲೈಕಾ
(ಯಾ ನಬೀ)

ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ
ತಿರು ನೂರ್ ಸಹಾಯಾಂ
ನಬಿಯೋರುಡೆ ಕಾಲಂ
ಕನಿವಿನ್  ಪ್ರದಿವಾಸಂ

ಜಗಮ್  ಉಲ್ಭವಂ ಅರಿಯುಂ
ಮುಂಬೆ ಹರ್ಷರಿಯುಂ
ಅಲ್ಲಹುಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಲಿ
ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಿಂ

ಅಹದಿಂಡೆ  ಪ್ರಗಾಶ ವಿಳಕ್ಕಾ
ಅಧಿಗಾರ ದಿನತ್ತಿಲ್ ಶಫೀಯಾಯ್

ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ
ತಿರು ನೂರ್ ಸಹಾಯಾಂ
ನಬಿಯೋರುಡೆ ಕಾಲಂ
ಕನಿವಿನ್  ಪ್ರದಿವಾಸಂ

ಸಹನಂಗಲ್ ಪೆರೀ
ಈ ದೀನಿನ್  ವೇಂಡಿ
ಕಣ್ಣೀರ್ ಚುರತ್ಟಿ
ಕಾದಂಗಲ್ ತಾನ್ಡಿ

ವೆಯಿಲ್ ಚಿಲ್ಲುಗಲ್ ಕಿಡಯಿಲ್
ವಿಮೊಜಾನ ಮೇಗಿ
ವ್ಯದ ತೀನ್ಡಿಯ ಮನಸ್ಸಿಲ್
ಅಭಯಂ ನೆಬಿ ನಲ್‌ಗಿ

ಮಡಿ ಇಲ್ಲ ವಿಳಿಕ್ಕಾಂ ನಾಮಂ
ಮರಯಿಲ್ಲ ಯುಗಂಗಳಿಲ್ ಸ್ನೇಹಂ

ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ
ತಿರು ನೂರ್ ಸಹಾಯಾಂ
ನಬಿಯೋರುಡೆ ಕಾಲಂ
ಕನಿವಿನ್  ಪ್ರದಿವಾಸಂ

ಓರು ಜನದಯಿಲೆತ್ತಿ
ಅವಿಡಮ್ ಪ್ರಭ ನಲ್‌ಗಿ
ತಿರು ಜೀವಿದಂ ಏಗಿ
ನವ ಕಾಲಮೊರುಕ್ಕಿ

ಅದ್  ಲೋಗಂ ಪಡರ್ನು
ಅದಿರುಗಳ್ ಕಡನ್ನ್
ನೂಟಾನ್ದು ಕವಿಂಙು
ಮದಮ್  ನಮಲ್ ಆರಿಂಙು

ಹಶರಿನ್ಡೆ ಶುವಾರ್ಶಾಗ  ಗೇಹಂ
ಇದು ಲೋಗಂ ಅರಿಂಙದು ಸತ್ಯಂ

ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ
ತಿರು ನೂರ್ ಸಹಾಯಾಂ
ನಬಿಯೋರುಡೆ ಕಾಲಂ
ಕನಿವಿನ್  ಪ್ರದಿವಾಸಂ

ಜಗಮ್  ಉಲ್ಭವಂ ಅರಿಯುಂ
ಮುಂಬೆ ಹರ್ಷರಿಯುಂ
ಅಲ್ಲಹುಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಲಿ
ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಿಂ

ಅಹದಿಂಡೆ  ಪ್ರಗಾಶ ವಿಳಕ್ಕಾ
ಅಧಿಗಾರ ದಿನತ್ತಿಲ್ ಶಫೀಯಾಯ್

ಇರು ಲೋಗ ಪ್ರಗಾಶಂ
ತಿರು ನೂರ್ ಸಹಾಯಾಂ
ನಬಿಯೋರುಡೆ ಕಾಲಂ
ಕನಿವಿನ್  ಪ್ರದಿವಾಸಂ

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.